کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور تخمین وراثت پذیری و روند ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی از تعداد 130668 رکورد روز آزمون شیرمتعلق به 15183 رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول گاوداری های خراسان رضوی در 131 گله که در طی سال های 1379 تا 1388 زایش داشتند، استفاده شد. برای محاسبه تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی از پارامترهای برآورد شده تابع نمائی ویلمینک استفاده شد. پارامترهای تابع مزبور با استفاده از نرم افزارآماری SAS برآورد شد. اجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی و وراثت پذیری برای صفات مورد نظر براساس مدل دام تک صفته و با استفاده از نرم افزار DMU برآورد شد. روند ژنتیکی صفات، براساس روش رگرسیون ساده خطی وزنی متوسط ارزش های اصلاحی پیش بینی شده بر حسب سال زایش، برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی به ترتیب 184/0 و05/0 بدست آمد. مقدار روند فنوتیپی صفت تولید شیر 305 روز 11/166 کیلوگرم در سال برآورد شد که به لحاظ آماری معنی دار بود. مقدار روند ژنتیکی صفت مزبور 107 /2- کیلوگرم در سال بدست آمدکه به لحاظ آماری معنی دار نبود. برای صفت تداوم شیردهی، مقادیر روندهای فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب حدود 054/0 و 003/0 درصد در سال بود که هیچ یک به لحاظ آماری معنی دار نبود.

عنوان مقاله [English]

Application of Wilmink’s Exponential Function in Genetic Analysis of 305-d Milk Production and Lactation Persistency in Holstein Cows of Razavi Khorasan

نویسندگان [English]

  • R Izadkhah
  • Homayon Farhangfar
  • Mohammad Hassan Fathi Nasri
  • Hossein Naeemipour Younesi
Department of Animal Science, Birjand Faculty of Agriculture, Birjand, Iran
چکیده [English]

To estimate heritability and genetic trend for 305-d milk production and lactation persistency, a total of 130,668 monthly test day milk yields belonging to 15,183 first lactation Holstein cows in 131 herds and calved from 2000 to 2009 were used. To calculate 305-d milk yield as well as lactation persistency, estimated parameters of Wilmink’s exponential function were applied. The parameters of the function were estimated by SAS software. Genetic and environmental variance components and heritability of the traits were estimated by single trait animal model using DMU software. Genetic trend was estimated based upon weighted simple linear regression of average breeding values on calving year. Heritability estimate of 305-d milk yield and lactation persistency were found to be 0.184 and 0.05, respectively. A positive significant phenotypic trend (166.11 kg per year) was observed for 305-d milk yield while a non-significant genetic trend (-2.0107) was revealed for the trait. For the lactation persistency, there were no significant phenotypic (0.054 % per year) and genetic (0.003 % per year) trends over the period of time.

CAPTCHA Image