ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

در این پژوهش از اطلاعات مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی 10479 رکورد گاو های هلشتاین استان خراسان رضوی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در فاصله سال های 1365 تا 1385 جمع آوری شده بود، استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از الگوریتم حداکثر درست نمایی محدود شده (REML ) و نرم افزار آماری WOMBAT انجام شد. روند ژنتیکی و فنوتیپی به صورت تابعیت میانگین ارزش های ژنوتیپی و فنوتیپی صفات نسبت به سال گوساله‌زایی بدست آمد. وراثت‌پذیری برای صفات سن در اولین زایش (AFC)، اولین فاصله گوساله‌زایی (CI1)، دومین فاصله گوساله‌زایی (CI2)، طول روزهای خشک (DP)، تولید شیر (MILK305) و تولید چربی (FAT305) به ترتیب 02/0± 07/0،01/0± 03/0، و02/0± 06/0 ،01/0± 04/0،01/0± 31/0 و02/0± 18/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر و تولید چربی شیر با سن در اولین زایش به ترتیب 38/0 - و 39/0- اولین فاصله گوساله زایی 89/0 و 82/0، دومین فاصله گوساله زایی 55/0 و 52/0 و طول روزهای خشک 02/0 و 04/0 بود. ضرایب رگرسیون روند ژنتیکی برای تولید شیر و تولید چربی به ترتیب 5/2±68/8، 07/0±11/0 کیلوگرم به ازای هر سال و برای طول روزهای خشک، سن در اولین زایش ، فاصله گوساله‌زایی اول و دوم به ترتیب 001/0±01/0، 15/0±23/0-، 04/0±13/0 و 06/0±1/0روز به ازای هر سال بود و ضریب رگرسیون فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب 14/12±51/147، 36/0±71/6 کیلوگرم به ازای هر سال و 01/0±1/0-، 2/2±85/5-، 06/0±7/0 و9/0±29/1 روز به ازای هر سال برآورد شد.

عنوان مقاله [English]

Genetic and Trend Evaluation of Productive and Reproductive Traits of Dairy Cattle in Razavi Khorasan Province by Using Multivariate Analysis

نویسندگان [English]

  • M Nosrati
  • Mojtaba Tahmoorespur
Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In this study, Data comprising 10479 production and reproduction records of Razavi Khorasan province's dairy cattle, were collected by Animal Breeding Center of Iran during 1986 to 2006, were used. Genetic parameters were estimated by Restricted Maximum Likelihood procedure using WOMBAT software. Genetic and phonotype trends were estimated via linear regression as means genetic and phonotype value on year of calving. Estimates of Heritability for age at first calving (AFC), calving interval1 (CI1), calving interval2 (CI2), dry period (DP), milk yield (MILK305) and fat yield(FAT305) were 0.07±0.02, 0.03±0.01, 0.06±0.02, 0.04± 0.02, 0.31 ± 0.01 and 0.18 ± 0.02 respectively. Genetic correlations of MILK305 and FAT305 with AFC, CI1, CI2 and DP were -0.38, 0.89, 0.55, 0.02, -0.39, 0.82, 0.52 and 0.04 respectively. Regression coefficient for Genetic trend of MILK305, FAT305, DP, AFC, CI1 and CI2 were 8.68±2.5, 0.11±0.07 (Kg/year), 0.01±0.001, -0.23±0.15, 0.13±0.04 and 0.1±0.06 (days/year) respectively and Phonotypic regression coefficients for these traits were 147.51±12.14, 6.71±0.36 (Kg/year), -0.1± 0.001, -5.85±3.2, 0.7± 0.06 and 1.29± 0.9 (days/year), respectively.

CAPTCHA Image