مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کاشمر، کاشمر، ایران

چکیده

.
این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی ژن GOLA-DRB3 با استفاده از PCR-RFLP در بز ندوشن صورت گرفت. در این طرح، از 100 بز به صورت تصادفی خونگیری شد. سپس DNA نمونه های خون دام ها با استفاده از کیت DIAtom DNA pr استخراج گردید. برای تعیین کمیت و کیفیت آن از ژل آگارز یک درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد. ناحیه اگزون 2 جایگاه GOLA-DRB3 به طول bp285 با روش Heminested-PCR در دو مرحله تکثیر و محصولات PCR توسط آنزیم Taq برش داده شدند. محصولات هضم شده توسط الکتروفورز با ژل اکریل آمید10% یا 2% و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید آشکار گردید. نتایج هضم محصولات PCR با آنزیم TaqI شامل دو قطعه bp163 و bp 122 (الگوی هضمی T) یا قطعه هضم نشده bp 285 (الگوی هضمی t) بود. جمعیت از لحاظ ژن GOLA-DRB3 انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را نشان نداد (p>0.05). شاخص شانون، شاخص نیی، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 68/0، 49/0، 55/0 و 49/0 محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله کارایی نشانگر GOLA-DBR3 جهت تعیین تنوع ژنتیکی خوب است. با استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهش های قبلی و با در دست داشتن رکوردها واطلاعات کمی جایگاه در این جمعیت، می توان شناسایی و تعیین محل جایگاه های موثر بر صفات کمی را انجام داد.

عنوان مقاله [English]

The Polymorphism of Exon 2 of GOLA-DRB3 Gene in Nadushan Goat Using PCR-RFLP

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Abbaszadeh 1
  • Mohammadreza Mohammad Abadi 1
  • Ali Esmailizadeh 1
  • Roohollah Alinaghizadeh 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Department of Animal Science, Islamic Azad University- Kashmer branch, Kashmer, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine polymorphism of GOLA-DRB3 in Nadushan goat using PCR-RFLP. Blood samples were randomly taken from 100 goats. DNA was extracted from the blood samples using DIAtom DNA prep Kit. Spectrophotometer and 1% agarose gel were used for determining its quantities and qualities. Exon 2 of DRB 3.2 gene encompassing 285 bp was amplified with heminested-PCR method in two rounds and PCR products were digested with TaqI. Digested PCR products were electrophoresed in 10% Acryl Amide gel or 2% Agarose gel and gels stained with ethidium bromide. Digested PCR products with TaqI included 2 fragments at 122bp and 163bp (T restriction pattern) or undigested fragment at 285bp (t restriction pattern). Population was in Hardy-Weinberg equilibrium (p>0.05). Shanon index, Nei index, observed and expected heterozygosity were 0.68, 0.49, 0.55 and 0.49, respectively. With regard to results of this study, GOLA-DRB3 marker has good efficiency for genetic diversity determining. Using results of this study and former studies and records and quantitative information of locus in this population, we can perform determining and identifying QTL

CAPTCHA Image