تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر روش فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد 8 راس گاو هلشتاین شیرده با میانگین وزن 71 ± 572 کیلوگرم و روزهای شیر دهی 10 ± 45 روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4 × 4 با چهار جیره در چهار دوره 21 روزه تحت آزمایش قرار گرفت. جیره های آزمایشی حاصل ترکیب دو روش از فرآوری دانه جو (آسیاب کردن یا پلت کردن) و دو منبع چربی (پنبه دانه یا دانه کلزا) بود. مصرف نیتروژن تحت تاثیر روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شده بودند بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کرده بودند (04/0=P). نیتروژن ابقا شده تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت ولی فرآوری دانه جو دفع نیتروژن مدفوع را تحت تاثیر قرار داد و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند بطور معنی داری بالاتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند (001/0 = P). منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر درصد چربی و پروتئین شیر نداشت؛ ولی مقدار مواد جامد بدون چربی تحت تاثیر منبع چربی و روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده و دانه کلزا مصرف کردند بالاتر بود (05/0>P). تولید شیر تحت تاثیر روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند مقدار شیر 64/0 تا 9/1کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند (04/0 = P). فرآوری دانه جو مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار داد (04/0 = P) و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند مقدار 15/1 تا 18/2کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند. منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیتهای خونی نداشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی می تواند عملکرد گاوهای شیرده را تحت تاثیر قرار دهد و فرآوری دانه جو در مقایسه با منبع چربی تاثیر بیشتری بر عملکرد گاوهای شیری داشت.

عنوان مقاله [English]

Effect of Supplemental Dietary Fat and Processed Barley Grain on Performance of Lactating Dairy Cow

نویسندگان [English]

  • Yons ali Alijoo 1
  • Reza Valizadeh 1
  • Abbas Ali Naserian 1
  • Mohsen Danesh Mesgaran 2
  • Abdolmansoor Tahmasbi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

The effect of barley grain processing and source of supplemental fat on performance of lactating dairy cows were studied in a replicated 4 × 4 Latin square design with 21-d periods and a 2 × 2 factorial arrangement. Eight Holstein cows with mean body weight (BW) of 572 ± 71 kg and 45 ± 10 days in milk were allocated to 4 dietary treatments including 1) ground barley with cottonseed 2) pelleted barley with cottonseed 3) ground barley with canola seed 4) pelleted barley with canola seed. The nitrogen intake and fecal N were higher in cows fed ground barley in comparison with those fed pelleted barley. Source of supplemental fat or barley processing had no effect on milk fat and milk protein contents. Milk SNF yield was higher in cows fed canola as supplemental fat source and ground barley (P < 0.05). Milk yield was affected by method of barley grain processing and was 0.64 to 1.9 kg/d higher in cows fed ground barley compared with those fed pelleted barley (P = 0.04). Plasma concentrations of glucose, NEFA, BHBA, cholesterol, triglycerides and blood urea nitrogen were similar in all treatments. Dry matter intake was affected by barley grain processing. The cows fed ground barley consuming 1.15 to 2.18 kg/d more DM compared with those fed pelleted barley (P = 0.04).Total tract digestibilities of DM, crude fat, ADF, NDF and OM were not affected by the barley grain processing as well as source of oilseed. The results indicated that interactions between barley grain processing and source of supplemental dietary fat can improve the performance of lactating dairy cows, However, more detailed studies are required

CAPTCHA Image