مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

روش PCR رقابتی کمی برای مقایسه تعداد قارچ های بی هوازی شکمبه در محیط کشت خالص قارچ حاوی کنجاله آفتابگردان پرچرب (165 گرم چربی در هر کیلوگرم ماده خشک) عمل آوری شده با فرمالدئید و سود انجام شد. 21 راس گاو هلشتاین (5±30 روز شیردهی) انتخاب و با جیره های آزمایشی که شامل کنجاله آفتابگردان تیمار نشده (شاهد) و تیمار شده با 4 درصد هیدروکسید سدیم و 3/0 و 6/0 درصد فرمالدئید بودند، برای مدت 7 هفته تغذیه شدند. به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت تیمارهای تغذیه ای از روش PCR رقابتی استفاده گردید. قطعه استاندارد در واکنش PCRرقابتی از ژنوم فاژ لامبدا ساخته شد و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه DNA قارچ در یک واکنش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. از شدت نسبی باندهای قطعه DNAالگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه تحت جیره های مختلف استفاده گردید. آنالیز داده های مطالعه اخیر نشان داد که کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با سود، تعداد قارچ در محیط کشت را نسبت به شاهد افزایش، اما کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید تعداد قارچ را کاهش داد (05/0(p

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Rumen Fungi Quantification in the Medium Containing Sunflower Meal Treated with Formaldehyde and or Sodium Hydroxide by Using Quantitative Competitive PCR

نویسندگان [English]

  • T Mohammadabadi
  • Mohsen Danesh Mesgaran
  • M.R Nasiri
  • M Chaji
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

The method of quantitative competitive polymerase chain reaction (QC-PCR) was conducted to compare the number of rumen anaerobic fungi in pure culture of fungi containing high fat sunflower meal (165 g fat/kg DM) processed with formaldehyde and NaOH. Twenty one multiparous early lactating Holstein cows (30±5 days of lactation) selected and fed experimental diets for 7 weaks. The diets were including untreated sunflower meal (control, n=3) and treated 4 % sodium hydroxide (n=3) and treated with 0.3 and 0.6 % formaldehyde (n=3). Competitive PCR technique was used to evaluate quantitative difference of anaerobic fungal population in the rumen under the dietary treatments. Standard control DNA was constructed from lambda phage for use in the competitive PCR and was shown to amplify under the same reaction condition and with the same amplification efficiency as the target DNA. The relative intensities of PCR products were used to evaluate variety of fungal population under fed treatments. The analysis of data of present study showed that NaOH treated sunflower meal increased and formaldehyde treated sunflower meal decreased number of fungi in medium compared to control. Therefore it seems that QC-PCR method has appropriate efficacy for enumerating rumen fungal population under the effect of dietary treatments.

CAPTCHA Image