اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار نژاد لگهورن سفید آمیخته‌ی تجاری (های – لاین W36)در سن 26 هفتگی انجام شد. آزمایش در قالب ‌یک طرح کاملاً تصادفی با200 مرغ در 5 تیمار و 5 تکرارو 8 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر تکرار به مدت 12 هفته اجرا شد. جیره‌ها از نظر انرژی و پروتئین‌ یکسان و بر اساس احتیاجات غذاییNRC 1994 ولی متفاوت از نظر عصاره‌های گیاهی تنظیم شدند. عصاره‌ی الکلی گیاهان رازیانه و آویشن به مقدار 40 میلی لیتر در کیلوگرم خوراک استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد تخم گذاری، وزن کل تخم‌مرغ تولیدی و ضریب تبدیل غذایی غیرمعنی دار و بر میانگین وزن نخم مرغ و نیز کل خوراک مصرفی در کل دوره معنی‌دار بود (P

عنوان مقاله [English]

Effect of Fennel and Thymus vulgaris Extracts with and without Flaxseed on Performance and Eggs Quality of Laying Hens

نویسنده [English]

  • R Vakili
چکیده [English]

This experiment was conducted to evaluate the effects of fennel and Thymyus valgaris extracts with and without flaxseed on performance and egg quality of laying hens (Hy line W-36). The experiment was conducted in a completely randomized design with 200 laying hens in 5 treatments and 5 replicates (with 8 hen in each replicate) for 12 weeks. The hens were fed isocaloric and iso nitrogenous diets according to NRC 1994 but differ in the plant extracts. The plant extracts used in this study consisted of an alcoholic extract of fennel and thyme that the value of 40 ml/kg feed was sprayed. The results of this study showed that egg production, egg mass and feed conversion ratio not significantly but feed consumption and egg weight has significantly effects (P>0/05).The index of yolk color in the group received Thymyus valgaris and flaxseed was significantly different from other treatment groups (P

CAPTCHA Image