بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان آموزش تحقیقات و ترویج کشاورزی مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

چکیده

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان، آزمایشی با استفاده از 300 قطعه مرغ بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در قالب طرح‌های کاملاً تصادفی با6 تیمار آزمایشی، 5 تکرار و 10 مرغ در هر تکرار از سن 26 الی 52 هفتگی اجرا شد. 6 تیمار بدین شرح بود که تیمار اول (شاهد) اسیدآمینه متیونین را به میزان 22/0 درصد از جیره پایه دریافت نمود و در سایر تیمارها سطح اسید آمینه متیونین به میزان 1/0 درصد در هر تیمار و به ترتیب افزایش یافت به نحوی که مرغان شش سطح متفاوت متیونین (22/0 ،32/0 ،42/0 ،52/0 ، 62/0و72/0 درصد) را دریافت نمودند. نتایج نشان داد که افزایش سطوح اسیدآمینه متیونین از 26 الی 52 هفتگی باعث افزایش وزن تخم‌مرغ‌های تولیدی گردید. اثر متیونین بر درصد تولید معنی دار بود اما میان گروه شاهد و گروههای دریافت کننده سطوح بالای مکمل متیونین تفاوتی مشاهده نشد. سطوح بالای متیونین منجر به کاهش مصرف خوراک در 26 الی 52 هفتگی شد. به لحاظ افزایش وزن تخم‌مرغهای تولیدی، ضریب تبدیل غذایی در گروههای دریافت کننده سطوح بالای متیونین (52/0، 62/0 و72/0 درصد) با کاهش معنی‌دار در طول دوره مواجه گردید. سطوح اسیدآمینه متیونین بر درصد وزنی پوسته، سفیده، زرده و وزن مخصوص تخم‌مرغ‌های تولیدی اثر معنی‌داری نداشت. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که سطوح افزایشی اسیدآمینه متیونین باعث افزایش وزن تخم‌مرغ تولیدی و بهبود ضریب تبدیل غذایی در مرغان بومی می‌شود و افزایش وزن تخم مرغ در سطح 62/0 درصد اسید آمینه متیونین در مرغان بومی در طی این آزمایش مشاهده گردید

عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Methionine on Performance of Khorasan Station Native Hens at Different Production Stages

نویسندگان [English]

  • Alireza hessabi nameghi 1
  • A Shoorideh 2
  • R Mirzaee 2
  • A.A Ardalandoost 2
1 Department of Animal Science, Agricultural and Natural Resources Research Center of Khorasan, Mashhad, Iran
چکیده [English]

.
To investigate the effects of different levels of the amino acid methionine(Met) on performance of birds native Khorasan province, an experiment using 300 pieces of chicken native Station Native chickens Khorasan in the form of designs completely randomized design with 6 treatments, 5 replicates and 10 chickens in each replicate from age 26 till 52 weeks implemented. 6 treatments follows that the first treatment of Met to 0.22% received the basal diet( control) and other treatments to Met level of 0.1% in each treatment and were increased so that the six birds different Met (0.22,0.32,0.42,0.52,0.62 and 0.72 percent) received. The results showed that the Met levels increase the total weight of eggs produced in the experimental period (P

CAPTCHA Image