تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نور یکی از عوامل محیطی بسیار تاثیر گذار بر عملکرد طیور است که اغلب بویژه در پرورش جوجه های گوشتی مورد کم توجهی قرار می گیرد. علیرغم گذشت چند دهه از توسعه مرغ لاین گوشتی در کشور (آرین)، تاکنون برنامه نوری مناسب برای جوجه های گوشتی تجاری این سویه تدوین نشده است. لذا در این آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی تاثیر چهار برنامه نوری در هشت تکرار شامل: 1- نور دایم (متداول) 2- کاهش- افزایش ناگهانی 3- کاهش- افزایش تدریجی و 4- متناوب (1 ساعت روشنایی:3 ساعت تاریکی) بر عملکرد 320 قطعه جوجه گوشتی (آمیخته تجاری آرین 386) در طول 6 هفته بررسی شد. در طول آزمایش خوراک مصرفی، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و شاخص کارایی تولید تعیین شد. در پایان آزمایش ویژگی های لاشه پرندگان تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. در سن 6 هفتگی اختلاف معنی داری از نظر خوراک مصرفی و وزن نهایی جوجه ها در برنامه های نوری مختلف وجود نداشت (05/0P). میزان تلفات در گروه افزایش تدریجی به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها بود (05/0>P). شاخص کارایی تولید نیز در گروه متناوب بالاتر از سایر گروه ها بود (05/0>P). همچنین میزان سود اقتصادی در گروه متناوب نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود. ویژگی های لاشه تحت تاثیر برنامه های نوری قرار نگرفت (05/0

عنوان مقاله [English]

Effect of Lighting Programs on Performance, Carcass and Production Costs of Arian Broilers

نویسندگان [English]

  • M Rahmani
  • M.A Karimi Torshizi
  • R Vaez Torshizi
چکیده [English]

.
Light is an environmental factor, which has profound influences on broilers performance and frequently overlooked management practices. This study was conducted to compare the effects of different lighting programs on growth, carcass parts and economical performance using 320 one day–old broilers (Arian 386) in completely randomized design with 4 treatments and 8 replicates per each treatments (10 birds for each replicate). The four lighting schedules under study were: 1- continuous lighting (control), 2- decreasing-sudden increasing lighting, 3- decreasing-gradual increasing lighting and 4- intermittent lighting (1 light: 3 dark). Feed intake, body weight, feed conversion ratio, mortality and production index of birds raising under different lighting schedules were compared during six weeks of experimental carrier. Final body weight and total feed consumption were the same for all birds regardless of lighting schedules applied (P>0.05). Intermittent lighting significantly improved feed conversion ratio and decreased mortality rate compared to other lighting schedules (P

CAPTCHA Image