بررسی شاخص های طول و وزن فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی در شرایط آب لب شور

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به مدت یک سال بر فیل ماهیان 4 و 5 ساله پرورشی در استخرهای آب لب شور ایستگاه تحقیقات شیلات بافق صورت گرفت . در تحقیق
حاضر سعی شد تا به بررسی شاخص های رشد سوماتیک و اثر تیمارهای مختلف غذایی بر طول، وزن و برخی فاکتورهای خونی این ماهیان بپردازیم .
450 و 475 ،425 ، تعداد 74 قطعه فیل ماهی در 8 استخر بتنی مدور با 4 نوع جیره غذایی (با سطح پروتئین ثابت 40 % و چهار سطح انرژی 400
کیلوکالری در 100 گرم جیره) تغذیه شدند. در هر فصل، ماهیان مورد زیست سنجی و آنالیز خونی قرار گرفتند . گلوکز توسط دستگاه آنالیز خودکار ،
کلسیم و منیزیوم به روش اسپکتروفتومتری، سدیم و پتاسیم توسط فیلم فتومتر و هورمون های کورتیزول، تستوسترون، پروژسترون و استرادیول به روش
با دستگاه گاماکانتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که شاخص های وزن و طول بدن تحت تأثیر جنس قرار نگرفتند ام ا اثر فصول مختلف RIA
اختلاف معنی داری نشان داد. همچنین این شاخص ها به طور معنی داری تحت تأثیر رژیم غذایی قرار گرفتند و با افزایش سطح انرژی بهبود یافتند . از
بین فاکتورهای بیوشیمیایی خون در هر دو جنس نر و ماده، تنها منیزیوم ارتباط معنی داری با وزن و طول بدن نشان داد که با افزایش منیزیوم، رشد
سوماتیک کاهش یافت. هم چنین هورمون های تستوسترون با وزن بدن و پروژسترون با طول بدن ارتباط معنی داری داشتند ، به طوریکه با افزایش
تستوسترون و کاهش پروژسترون این شاخص ها افزایش یافتند. شاخص های رشد در هر دو جنس فیل ماهیان پرورشی، دارای همپوشانی بودن د. سرعت
رشد در فیل ماهیان جوان در هر دو جنس یکسان بود ولی به تدریج با افزایش سن شاخ صهاى رشد سوماتیک فیل ماهیان نر، اندکی افزایش یافت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study on length and weight indices of Great sturgeon (Huso huso) cultured in brackish water

نویسندگان [English]

  • ali akbari Hedayati
  • tahereh Bagheri
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This study was done on 4 and 5 years old Great sturgeon cultured in brackish water ponds in Bafgh salt water fisheries
research station during one year. We examined somatic growth indices and effects of different diets on blood parameters and
total length and weight. Diet with constant protein (%40) and different energy levels (400,425,450,475 cal/100g) were fed to
74 pieces of Great sturgeons in 8 circle cement ponds. Biometry, as well as blood analysis were done every season. The assay
were done for glucose was measured with Auto analyzer, calcium and magnesium with spectrophotometer and sodium and
potassium with film photometer, Hormone levels (cortisol, testosterone, progesterone and esteradiol) were measured by
Radio Immunoassay (RIA) in Yazd central laboratory. Total length and weight were not affected by sex, but they were
affected significantly with season (p>0.05). The length and weight indices were also affected significantly by diet. Along
with increasing energy content, these indices were improved. Among analyzed blood parameters, just magnesium had
significant reverse correlation with total length and weight. Also, testosterone had direct correlation with total weight and
progesterone had reverse correlation with total length significantly. Growth indices had overlapped in both sexes (a little
more in male). On the other hand, Growth rate was similar in both sexes, but somatic growth indices were slightly improved
along with increasing age in males.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Somatic growth
  • Great sturgeon
  • Testosterone and Progesterone hormones
  • Energy levels
  • Brackish water pond 1
CAPTCHA Image