اثر ویتامین C بر تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته تخم مرغ در پیک تولید مرغان تخمگذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بر تراکم مواد معدنی استخوان (از جنبه استئوپروزیس) و خصوصیات پوسته تخم مرغ تحت شرایط طبیعی بود . C هدف از مطالعه فوق تعیین اثر ویتامین
علاوه بر آن همبستگی بین شاخص تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته نیز بررسی شد. 192 قطعه مرغ لگهورن سفید 24 هفتگی در قالب
در هر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار بمدت 105 روز مورد استفاده قرار C 500 و 750 میلی گرم ویتامین ،250 ، طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار ( 0
C گرفتند. تولید تخم مرغ، شاخص تراکم مواد معدنی استخوان متاتارسوس و خصوصیات پوسته تخم مرغ (ضخامت، وزن و درصد) با مصرف ویتامین
تغییر نکردند. ضریب همبستگی معنی داری بین شاخص تراکم مواد معدنی استخوان و خصوصیات پوسته دیده نشد. ولی ضریب همبستگی معنی دار بین
ضریب همبستگی بین وزن مخصوص تخم مرغ و .(p

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vitamin C on bone mineral density and eggshell characteristics of laying hens at the peak of egg production

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohammad Hossein Rahmati 1
  • ali asgar Saki, 2
  • amer Eskandarlou 3
  • pooya Zamani 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bo Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Ferdwosi University of Mashhad
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

The aim of current study was to determine the effects of vitamin C on bone mineral density (in terms of osteoporosis),
eggshell quality and investigation of correlation between these factors in laying hens reared under normal condition. One
hundred and ninety two 24 - weeks - old laying hens diet was supplemented with 4 levels of vitamin C (0, 250, 500 and 750
mg/kg diet). The experimental design was completely randomized (CRD). Egg production, metatarsus bone mineral density
(BMD) index and correlation coefficient between BMD index and some eggshell characteristics were determined. Egg
weight, egg mass, hen-day egg production and eggshell quality (shell thickness, shell weight and shell percentage) were not
influenced by vitamin C (p>0.05). The BMD index of metatarsus also did not change by vitamin C utilization at 38-weeksold
(p>0.05). No significant correlation was found between BMD index and shell characteristics (p>0.05). However, positive
correlation was observed between BMD index and egg weight also between BMD index and hen-day egg production
(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bone mineral density
  • Eggshell characteristics
  • Vitamin C 1
CAPTCHA Image