تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

580± 76 و وزن زنده 48 ± 3 تعداد 9 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روز های شیر دهی 12 × در یک طرح چرخشی به صورت مربع لاتین 3
کیلوگرم به سه تیمار غذایی در سه دوره 21 روزه اختصاص داده شدند. تیمارهای غذایی شامل تیمار شاهد (فاقد تفاله خشک گوجه فرنگی و سیلاژ تفاله
گوجه فرنگی)، تیمار 2) حاوی سطح 8% تفاله خشک گوجه فرنگی ( براساس به ماده خشک) و تیمار 3) حاوی سطح 8% سیلاژ تفاله گوجه فرنگی
(براساس ماده خشک) بود. تفاله خشک و سیلاژ گوجه فرنگی جایگزین بخشی از سیلاژ جو و کنجاله تخم پنبه شد. استفاده از سطوح 8% تفاله خشک
گوجه فرنگی و سیلاژ گوجه فرنگی در جیره گاوهای شیرده اثر معنی داری بر مصرف ماده خشک روزانه، درصد ترک یبات شیر، متابولیت های خونی،
نیتروژن آمونیاکی شکمبه و قابلیت هضم ترکیبات مغذی خوراک به روش جمع آوری کود نداشت. تولید شیر در اثر استفاده از تفاله خشک و سیلو شده
41 کیلوگرم در روز رسید که این افزایش در سطح 8% تفاله / 41 و 16 / 40 کیلوگرم در روز به 36 / گوجه فرنگی افزایش معنی دار یافت و به ترتیب از 31
شکمبه ای در تیمار حاوی سیلاژ pH . خشک گوجه فرنگی بیشترین مقدار بود. مدت زمان نشخوار و کل فعالیت جویدن تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت
تفاله گوجه فرنگی به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود. تست جوانه زنی بر روی دانه های تفاله گوجه فرنگی نشان داد که هیچ یک از بذور
جوانه نزدند که احتمالا به دلیل از بین رفتن قوه نامیه آنها تحت تأثیر اعمال حرارت بالا در فرایند تولید رب است. به طور کلی این ماده خوراکی در چنین
8%) می تواند حتی در جیره گاوهای شیرده پر تولید به کار رود و موجب کاهش هزینه تولید بدون اثر منفی بر عملکرد گاوها و تولید آنها - سطحی ( 10
شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of diets containing dried and ensiled tomato pulp on performance of Holstein dairy cow

نویسندگان [English]

  • Rashid Safari 1
  • Reza Valizadeh 2
  • Javad Bayato kuhsar 2
  • Abbas Ali Naserian 2
  • Abdolmansour Tahmasebi 3
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Dept. of Animal Science, College of Agri. Ferdowsi University of Mahhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In a 3×3 Latin square design, 9 ok and multipaous lactating Holstein cows averaging 76 ± 12 days in milk and 580±48 kg of
body weight were assigned to three dietary treatments in 3 periods of 21 days. Dietary treatments were 1) the control diet
(without dried or ensiled tomato pulp), 2) diet with 8% dried tomato pulp (DM basis) and 3) diet with 8% ensiled tomato pulp
silage (DM basis). Tomato pulp either dried or ensiled was substituted with whole barley silage and cotton seed meal. Dry
matter intake, milk composition, blood metabolites and nutrient digestibility were not affected significantly by the treatments.
Milk production was increased significantly in response to tomato pomace substitution and reached to 41.36 and 41.16 kg/d
for the diets containing dried and ensiled tomato pulp respectively in comparison with the control diet (treatment). Total
chewing and rumination times did not differ between the treatments. Ruminal pH of cows fed diet containing ensiled tomato
pulp was significantly (P≤0.05) lower than the control diet. No seed was germinated in germination test possibly due to the
application of high temperature during paste production process. It was concluded that inclusion of 8-10% tomato pulp in dry
or ensiled forms in the dairy diets could reduced the cost of feed without any adverse effect on the cow's performances

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dried tomato pulp
  • Ensiled tomato pulp
  • Dairy cow
  • Milk
  • Blood metabolites
CAPTCHA Image