بررسی ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی یکگله گاو هلشتاین در منطقه ورامین

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این تحقیق برای بررسی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی و روند تغییرات آن صفات در سالها، فصول و دوره های مختلف شیردهی و ارزیابی ژنتیکی
گاوهای نر و ماده از 785 رکورد تولید شیر و 665 رکورد تولید چربی و اطلاعات تولید مثلی سالهای 1367 ت ا 1382 مربوط به 207 راس گاو شیری
مزرعة قزلاق پردیس ابوریحان (دانشگاه تهران) استفاده شد. میانگین (± انحراف معیار) تولید شیر ( 305 روز- 3 بار دوشش- معادل بلوغ ) و تولید چربی
206 کیلوگرم برآورد شد. میانگین (± انحراف معیار) فاصلة دو زایش، تعداد روزهای غیر آبستن ، طول دوره /1(±1/ 6305 و ( 7 /6 (±87/ به ترتیب ( 7
278 روز و میانگین تعداد /1(±0/ 760 و ( 7 /3(±9/7) ،86/8(±7/3) ،117/5(±6/8) ،403/2(±6/ خشکی، سن زایش اول و طول دورة آبستنی به ترتیب ( 7
1 برآورد گردید. اثر دورة شیردهی بر تولید شیر و تداوم شیردهی و تعداد تلقیح به ازای آبستنی؛ اثر سال زایش بر تولید /8(±0/ تلقیح به ازای آبستنی ( 04
شیرو چربی، فاصلة دو زایش، تعداد تلقیح به ازای آبستنی و سن زایش اول و طول دورة خشکی؛ اثرفصل زایش بر تولید شیر و تعداد تلقیح به ازای
آبستنی معنی دار بود. و راثت پذیری و خطای استاندارد تولید شیر و چربی با استفاده از مدل دام یک متغیره با رکوردهای تکرار شده به ترتیب
0 برآورد شد. روند ژنتیکی و محیطی صفات تولید از سال 77 تا 82 مثبت بود. با استفاده از روش معادلات مختلط ارزش /29(±0/ 0/22 و ( 05 (±0/12)
اصلاحی گاوهای نر و ماده پیش بینی و خانواده های ممتاز از نظر صفات تولیدی مشخص گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of production and reproduction traits of Holstein dairy herd in Varamin

نویسنده [English]

  • alireza Nikmanesh
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

In the research the genetic investigation productive and reproductive traits and changes trend the traits in years, seasons and
different lactation periods and genetic evaluation cows and bulls of 785 records for milk and 665 records for fat yield and
reproductive information during years 1998 to 2003 of 207 dairy cows ghezlagh farm aboureyhan campus (university of
Tehran) studied. The least square mean and standard error (LSM ± SE) of milk yield (3x, 305, ME) and fat yield were 6305.6
± 87.7 and 206.1 ± 1.7 kg, respectively. The least square means (± SE ) of calving interval , open days ,dry days, age at first
calving and gestation length were 403.2 (± 6.7 ), 117.5 (± 6.8 ), 86.8 (± 7.3), 760.3 (± 9.7 ), 278.1 (± 0.7 ), respectively and
insemination rate was 1.8 (±0.04). The effect of environmental factors of lactation period on milk production, persistency
and insemination rate; year of parturition on milk and fat production, calving interval, insemination rate and age at first
calving, dry days; and calving season on milk production and insemination rate were significant. Estimated heritabilities and
standard error for milk and fat yield using Repeatability Record Animal Model (RRAM), were 0.22 (± 0.12) and 0.29
(± 0.05), respectively. Genetic and environmental trend of production traits during years 1998 to 2003 were positive. The
breeding value of the animals for production traits predicted with Animal Model method and the superior families were
ranked

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dried tomato pulp
  • Ensiled tomato pulp
  • Dairy cow
  • Milk
  • Blood metabolites
CAPTCHA Image