تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و مقایسه کیفی فرآورده فرعی حاصل از پوست گیری پسته و تأثیر تانن پوسته پسته بر قابلیت هضم و تولید گاز آن،
چهار آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب مواد مغذی، ترکیبات فنولی و تانن فرآورده فرعی ارقام پسته اوحدی، کله قوچی و سفید مورد مقایسه
4 درصد / 8 و 1 /6 ،20/4 ،25/5 ،8/7 ،14 ، قرار گرفتند. پوسته نرم خارجی پسته بخش اصلی این فرآورده را تشکیل داد. رقم اوحدی به ترتیب حاوی 9
ترکیبات فنولی و تا نن بود . رقم ،(ADF) فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ،(NDF) خاکستر، پروتئین خام، عصاره اتری، فیبر نامحلول در شوینده خنثی
کله قوچی پروتئین کمتری از ارقام اوحدی و سفید داشت و واریته سفید کمترین مقدار تانن را در بین ارقام نشان داد. در آزمایش دوم، نسبت ناپدید شدن
،0/60 ،0/ شکمبه ای اجزای مختلف فرآورده فرعی پسته اوحدی شامل پوسته نرم، ساقه، برگ، پوسته چوبی و مغز تا 24 ساعت انکوباسیون به ترتیب 77
0 ماده خشک به دست آمد . / 0 و 77 /05 ،0/36 ،0/37 ،0/ 0 ماده خشک بودند؛ همچنین نسبت بخش محلول این اجزاء به ترتیب 52 / 0/22 و 92 ،0/66
آزمایش سوم شامل اندازه گیری قابلیت هضم آزمایشگاهی ماده خشک و ماده آلی ارقام مختلف فرآورده فرعی پسته بود. قابلیت هضم ماده خشک رقم
در حالیکه بین قابلیت هضم پوسته نرم ،(P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The chemical composition, in vitro gas production and digestibility of pistachio by-products

نویسندگان [English]

  • atiyeh Bohluli 1
  • abbas ali Nasserian 2
  • reza Valizadeh 1
  • fereydoon Eftekhar shahrodi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

To study the chemical composition and qualitative comparison of the pistachio by-products and the effect of pistachio hull
tannin on its digestibility and gas production, four experiments were carried out. In the first experiment, nutrient composition,
phenolic and tannin components of the Ohadi, Kaleghuchi and White varieties of pistachio by-product from dehulling
process were measured. Pistachio epicarp (hull) was the main part of this by-product. The Ohadi cultivar contained 9, 14, 8.7,
25.5 and 20.4% of ash, CP, EE, NDF and ADF, and 8.6 and 4.1% phenolic components and tannin, respectively. The
Kaleghuchi had lower CP than Ohadi and White varieties. The White variety had the lowest tannin level among them. In the
second experiment the ruminal disappearance of pistachio by-product constituents including hull, peduncle, leaf, mesocarp
and kernel until 24 h incubation were 0.77, 0.60, 0.66, 0.22 and 0.92 g/g, respectively; also the amount of soluble fraction of
these constituents were determined 0.52, 0.37, 0.36, 0.05 and 0.77 g/g, respectively. The third trial was consisted of
measuring in vitro dry matter and organic matter digestibility of different pistachio by-product varieties. The dry matter
digestibility of the Ohadi, Kaleghuchi, and White cultivars were 58, 68, and 64%, respectively and were significantly
different (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio by-product
  • digestibility
  • Tannin
  • PEG
  • Gas production 1 -
CAPTCHA Image