تأثیر ساکارومایسس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوج ههای گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

به منظور بررسی اثر منابع مختلف محرک رشد بر عملکرد ، خصوصیات لاشه و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش نیمچه های گوشتی ، آزمایشی با
استفاده از 384 قطعه جوجه راس آرین یک روزه در طی یک دوره 7 الی 42 روزگی انجام گرفت. جوجه ها درابتدا به طور تصادفی به 8 تیمار آز مایشی
3- جیره شاهد + آنتی ( %0/ اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از 1- شاهد ( بدون محرک رشد), 2- جیره شاهد + اسید فرمیک ( 25
5- جیره شاهد + آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسین ( %0/ بیوتیک ویرجینیا مایسین ( 250 گرم درتن ) 4- جیره شاهد + مخمر ساکارومایسیس سرویسیا ( 1
7- جیره شاهد + آنتی ( %0/ 0% ) + اسید فرمیک( 25 / 6-جیره شاهد + مخمر ساکارومایسیس سرویسیا (( 1 ( %0/ 250 گرم درتن ) + اسید فرمیک ( 25 )
8- جیره شاهد+ + آنتی بیوتیک ویرجینیا مایسی ن ( 250 گرم ( %0/ بیوتیک ویرجینیا مایسین ( 250 گرم درتن )+ مخمر ساکارومایسیس سرویسیا ( 1
0% ). هر تیمار حاوی سه تکرار بود که در هر تکرار 16 قطعه جوجه مورد استفاده قرار / 0% )+ اسید فرمیک ( 25 / درتن )+ مخمر ساکارومایسیس ( 1
گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، اسید فرمیک تاثیر معنی داری برعملکرد وسایر پارامترهای اندازه گیری شده را نداشت. حال آنکه تاثیر مخمر و آنتی
بر کلیه پارامترهای اندازه گیری شده داشت. افزودن آنتی بیوتیک به تنهایی نیز سبب بهبود معنی دار (P< 0/ بیوتیک بصورت توام تاثیر معنی داری ( 05
بر (P< 0/ وزن بدن، ضریب تبدیل غذا ، خصوصیات لاشه و کاهش در صد چربی حفره بطنی شد. محرک های رشد تاث یر معن ی داری ( 05 (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The influence of saccharomyces cerevisie, formic acid and virginiamycin supplementation on the performance, carcass characteristic and the composition of the intestinal microflora in broiler

نویسندگان [English]

 • abdulmansur Tahmasbi 1
 • karem Falakian 2
 • golam ali Moghaddam 1
 • Akbar Taghizadeh 3
 • javad Bayat Kohsar 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Iran.
چکیده [English]

An experiment was conducted to assess the influences of different growth promoters on performance, carcass characteristic
and intestinal microflora of broiler. Day-old broiler chicks from Arian strain (384) were used in the completely randomized
experimental design during 7-42 days of age. Eight rations were formulated as a follow 1: control (without growth
promoters); 2-control + formic acid (0.25%); 3-control+ viginamycin (250 g/ton); 4-Contro + saccharomycis cerevisiae
(0.1%); 5-Control+ viginamycin (250 g/ton)+ formic acid (0.25%); 6- Control+ viginamycin (250g/ton)+ formic acid
(0.25%); 7- Control+ viginamycin (250 g/ton)+ saccharomycis cerevisiae ( 0.1%); 8- Control+ viginamycin (250 g/ton)+
saccharomycis cerevisiae ( 0.1%).. The treatments with 3 repetition and 16 birds per parcel were used. The formulated rations
were fed to 384 day-old Arian. Each treatments consisted 3 replicate with 16 birds per parcel. Obtained results indicated that
formic acid had no significant effects on all measured parameters, nevertheless supplementation of diet with antibiotic
significantly (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Broiler
 • Growth promoters
 • Formic acid
 • Saccharomycis cerevisiae
 • Virginamycin
 • E.coli