اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه، گلوکز یا مخلوطی از هر دو بر تولید و ترکیبات شیر، از 4 راس بز شیرده سانن با میانگین تولید شیر
4 به صورت چرخشی استفاده شد . بزها با یک × 139 روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4 ± 1 کیلوگرم و 4 /6 ± 0/ و روزهای شیردهی به ترتیب 64
جیره پایه حاوی 40 درصد یونجه خشک و 60 درصد کنسانتره تغذیه شدند. بنابراین علاوه بر جیره پایه تیمارهای آزمایشی(که به جیره پایه افزوده شد )
50 گرم گلوکز و 24 گرم روغن تخم پنبه . - 100 گرم گلوکز و 4 - 48 گرم روغن تخم پنبه، 3 - عبارت بودند از تزریق شیردانی : 1- آب ( شاهد )، 2
آزمایش شامل دو هفته عادت پذیری به جیره پایه و 4 دوره 7 روزه برای تزریق مواد فوق بود. تزریق روغن تخم پنبه و یا گلوکز اثری بر مصرف خوراک
روزانه و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی سلولز نداشت. مواد تزریق شده، گلوکز و نیتروژن
اوره ای پلاسما را تحت تأثیر قرار ندادند، فقط استفاده از روغن تخم پنبه باعث افزایش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید پلاسما گردید . تولید
شیر روزانه، درصد و تولید پروتئین کل، لاکتوز، کازئین، نیتروژن غیر پروتئینی و پروتئین آب پنیر تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند . تزریق
روغن تخم پنبه به تنهایی یا همراه گلوکز درصد چربی شیر را افزایش معنی دار داد. به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در اواسط شیر دهی بزها، تامین
انرژی بیشتر به صورت روغن و یا گلوکز در شیردان اثری بر عملکرد حیوان نداشته و فقط تزریق روغن تخم پنبه توانست درصد چربی شیر را ب ه ط ور
معنی داری افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of abomasal infusion of cottonseed oil or glucose on milk production and compositions in lactating Sannen dairy goats

نویسندگان [English]

  • Moslem Bashtani 1
  • abas ali Nasserian
  • reza Valizadeh 2
  • hasan Aghel 2
1 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Four ahomasal cathetered multiparous lactating Sannen goats with mean milk production of 1.6 ± 0.64 kg and 139 ± 4 days in
milk were allocated to 4 treatments in a latin square design. The goats were fed a basal diet containing 40% alfalfa hay and
60% concentrate. The basal diet was supplemented by infusion of 1) water, 2) cottonseed oil (48 g/d), 3) glucose (100 g/d)
and 4) mixture of cottonseed oil and glucose (24 and 50/d) as experimental treatments. The experiment had 2 periods
including adaptation (14 days) and Collection (7days) periods. Infusion of cottonseed oil or glucose had no significant effect
on intake or digestibilies of DM, OM, CP, NDF and ADF, of the basal diet. There were no significant differences between
total protein, casein, NPN and whey content of milk samples. Infusion of cottonseed oil or mixture of glucose and cottonseed
oil increased milk fat percentage. It was concluded that supplying more energy as oil or glucose in abomasums in mid
lactation had no effect on productive performance of dairy goats, although infusion of cottonseed oil increased milk fat
percentage. Plasml cholestral and triglyceride levels increased by infusion of cottonseed oil, but plasma glucose and BUN
remained constant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cottonseed oil
  • Glucose
  • Sannen goat
  • Abomasal infusion
CAPTCHA Image