تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر فرآیند فیزیکی خوراک شروع کننده بر عملکرد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری 18 رأس گوساله ماده براون سوئیس ( 2
39/5 ) انتخاب و به طور تصادفی در تیمارها قرار گرفتند. تیمارها عبارت بودند از : خوراک شروع کننده به صورت آسیاب شده (شاهد)، خوراک شروع ±
کننده به صورت پلت کامل، خوراک شروع کننده به صورت پلت که تمام جو و نیمی از ذرت آن خیسانده و غلتک خورده بود و از لحاظ پروتئین خام
یکسان بودند. افزایش وزن، میزان مصرف خوراک شروع کننده، ضریب تبدیل غذایی تحت تأثیر تیمارها اختلاف معنی داری نگرفتند. سن از شیرگیری و
بیشتر از تیمارهای دیگر بود. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آلی در تیمار شاهد کمتر از تیمارهای (M) میزان مصرف ماده خشک شیر در تیمار شاهد
اختلاف معنی داری وجود نداشت. تیمارها اثری بر غلظت گلوکز خون نداشتند (H) و پلت و غلات غلتک خورده (P) دیگر بود ولی بین تیمار پلت کامل
از تیمارهای دیگر بیشتر بود. نتیجه این آزمایش نشان داد که پلت کردن خوراک و غلتک زدن (M) ولی غلظت نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهد
غلات باعث کاهش سن ازشیرگیری و کاهش مصرف شیر گوساله ها در دوره شیرخوارگی می شود ولی بر مصرف خوراک و افزایش وزن آنها تا پایان
زمان از شیرگیری تأثیری ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of physical processing of diet on weaning age, dry matter intake and blood metabolites of dairy calves

نویسندگان [English]

  • ali reza Froghi 1
  • noor mohammad Torbati Nejad 2
  • jalil Ghasemi Nejad 3
  • saeid Zerehdaran 1
  • Abbas Ali Naserian 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 University of Gorgan, Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Eighteen female, neonatal Brown Swiss calves (39.5±1.2Kg) were randomly divided into three treatment groups to
investigate the effect of physical processing of diet on weaning age and some blood metabolites. Treatments were included:
mash starter (M), pelleted starter (P) and heterogen of mixture moisturized, rolled barley and corn. (H). Diets were
formulated to be isonitrogenous. There were no significant differences in weight gain, total intake of starter and feed
efficiency. Weaning age and total intake of milk dry matter were higher in calves received treatment (M) than other
treatments. Crud protein and organic matter digestibility were lower in treatment (M) than others, but there was no significant
difference between treatment (P) and (H). Treatments had no effect on blood glucose content, but BUN concentrations was
higher in treatment (M) than other treatments. Result of this experiment showed that feed pelleting and grain processing can
reduce weaning age and milk intake in calves but, had no effect on feed intake and gain weight until end of weaning age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy calves
  • Processing
  • Pellet
  • Weaning age
CAPTCHA Image