اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام ای - 1079 بر پارامترهای خون شناختی، رشد و سلامت گوسال ههای هلشتاین نوزاد

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

پروبیوتیک ها برای کنترل یا حفظ شرایط پایدار باکتریهای روده استفاده می شوند .هنگامی که جمعیت باکتریایی توسط استرس یا درمان با آنتی بیوتیک
تغییر نماید می تواند موجب کاهش سلامت وکارآیی شود. این تجربه برای مطالعه اثرات خوراندن یک پروبیوتیک (ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی
ام ای – 1079 ) بر رشد و سلامت گوساله های هلشتاین نوزاد طراحی گردید. 45 راس گوساله نوزاد هلشتاین در یکی از گاودار یهای اطراف مشهد جهت
گروه شاهد )، پروبیوتیک ) I انجام این مطالعه انتخاب شدند. پس از تولد، گوساله ها به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گوساله های گروه
به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول دو هفته اول زندگی (I گروه آزمایشی ) II دریافت نکردند. گوساله های گروه
به مقدار یک گرم در روز ابتدا همراه کلستروم و بعد همراه شیر در طول سه هفته اول (II گروه آزمایشی ) III پروبیوتیک دریافت کردند. گوساله های گروه
زندگی پروبیوتیک دریافت کردند. در طول هفته سوم جیره همه گوساله ها با افزودن شیر جانشین شونده بجای شیر طبیعی تغییر کرد. وزن و رشد اسکلتی
(دور سینه، طول و ارتفاع بدن ازجدوگاه) در زمان تولد و هر هفته تا سن 5 هفتگی اندازه گیری شد. نمونه های خون از ورید وداج گوساله ها در زمان وزن
کشی اخذ و برای آزمایشات خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما مورد استفاده قرار گرفت. درجات قوام مدفوع (آبکی بودن ) بصورت
با استفاده از SPSS روزانه نظارت و ارزیابی می شد. همچنین وضعیت سلامت گوساله ها ثبت می گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار آماری 13
آزمون آنالیز واریانس، کراسکال والیس و مربع کای تجزیه تحلیل گردید. شاخص های خون شناختی، غلظت پروتئین تام و فیبرینوژن پلاسما، رشد
در حالی (P> 0/ اسکلتی، متوسط افزایش وزن روزانه، وقوع اسهال و روزهای درمان اختلاف آماری معن یداری بین گوساله های سه گروه نشان نداد( 05
1 اختلاف آماری معنی دار /07 ± 0/ 1 و 07 /8 ±0/ بترتیب 26 III و گوساله های I که قوام مدفوع (آبکی بودن) در سن سه هفتگی بین گوساله های گروه
نتایج نشان می دهد تحت شرایط این مطالعه، پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ا مای – 1079 در بهبود رشد و .(P< 0/ وجود داشت ( 05
سلامت گوساله موثر نبوده اما، در شرایط استرس غذایی، در حفظ قوام مدفوع موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) on Blood Parameters, Growth and Health of Neonatal Holstein Calves

نویسندگان [English]

  • golam reza Mohammadi 1
  • mehrdad Mohri 2
  • aboozar Ahmadi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

Probiotics are used to control or maintain a constant state of intestinal bacteria. When the bacterial populations are altered by
stress or antibiotic therapy, animal health and performance may decline. This experiment was designed to study the effects of
feeding a Probiotic (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079) on growth and health of neonatal Holstein calves. Forty –five
neonatal Holstein calves were selected from one dairy farm of Mashhad suburb. After birth, calves were randomly assigned
to three groups. Calves in group I (control group) received no probiotic. Calves in group II (experiment I group) were given
probiotic at 1gr/day with colostrum and then with milk during the first 2 weeks of life. Calves in group III (experiment II
group) were given probiotic at 1gr/day with colostrum and then with milk during the first 3 weeks of life. At the third week,
milk was replaced with milk replacer. The body weight and skeletal growth (Heart girth, body length and weithers height)
were measured at birth and repeated every week until 5 weeks of age. Blood samples were collected via jugular vein puncture
at the time ok weighing and analyzed for hematological indices, plasma total protein concentration and fibrinogen
concentration. Fecal scores (fluidity) were monitored and evaluated. All calves were monitored for health status and probable
health problems daily. Data were analyzed by using ANOVA, Kruskal-Walis and Chi-square procedure with SPSS 13. There
was not significant differences between groups for hematological indices, plasma total protein concentration and plasma
fibrinogen concentration, skeletal growth averege daily gain, the incidence of neonatal diarrhea and the days of the treatment;
however, fecal scores at third weeks of age between groups I (1/8±0/26) and III (1/07 ±0/07) was significantly different.
(P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calf
  • Probitic
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Health
CAPTCHA Image