بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و تنظیم جیرههای غذایی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم بر عملکرد جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طیبعی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله کلزا و روش توازن اسیدهایآمینه جیره غذایی بر عملکرد جوجه های گوشتی ، آزمایشی با استفاده از 192
4 انجام شد. فاکتورها شامل × قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و به صورت فاکتوریل 2
20 و 30 درصد) و روش توازن اسیدهایآمینه خوراک (جیره نویسی بر اساس اسید آمینه کل و قابل هضم) بودند. چهار تکرار ،10 ، سطوح مختلف کلزا ( 0
حاوی 6 جوجه، هر کدام از تیمارهای غذایی را از سن 11 تا 49 روزگی طی دو دوره رشد ( 11 تا 28 روزگی) و پایانی ( 28 تا 49 روزگی) دریافت نمودند .
مصرف خوراک و افزایش وزن هر واحد آزمایشی طی دورههای رشد و پایانی اندازهگیری شد و سپس ضریب تبدیل خوراک محاسبه گردید . غلظت
نمونههای خون اخذ شده از ورید بال جوجهها در روزهای 28 و 49 دوره پرورش اندازهگیری شد. نتایج این آزمایش نشان داد که T و 4 T هورمونهای 3
سطوح مختلف کنجاله کلزا تأثیر معنیداری بر مصرف خوراک نداشت. جیرههای غذایی حاوی سطوح 20 و 30 درصد کنجاله کلزا بیشترین و کمترین
افزایش وزن را در دورههای رشد و پایانی نشان دادند. اثر معیار توازن اسیدهای آمینه بر افزایش وزن جوجهها معنیدار بود، به گونه ای که گروه تغذیه
شده با روش قابلیت هضم افزایش وزن بالاتری داشت. سطوح کنجاله کلزا و همچنین معیار توازن اسیدهای آمینه تأثیر معنی داری بر ضریب تبدیل
خوراک داشتند. مصرف 30 درصد کنجاله کلزا در جیره به طور معنیداری باعث افزایش ضریب تبدیل شد، در حالیکه سطح 20 درصد ضریب تبد یل را
کاهش داد. استفاده از معیار قابلیت هضم در توازن اسیدهای آمینه نیز باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک شد. نتایج این آزمایش استفاده از سطح 20
درصد کنجاله کلزا و همچنین معیار قابلیت هضم را در زمان استفاده از کنجاله کلزا در جیره پیشنهاد میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of rapeseed meal and diet formulation based on total vs. digestible amino acids on performance of broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Mahmood Shivazad 1
  • sadeg Karimzade 2
  • mujtaba Zaghari 2
  • reza Taherkhani 2
1 Department of Animal Sciences, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

An experiment was conducted to investigate the effects of different levels of rapeseed meal and diet formulation based on
total and digestible amino acid (AA) using 192 day old Ross 308 male broiler chicks. Experiment was carried out using a
complete block design with 4*2 factorial arrangements. The factors included different levels of rapeseed meal (0, 10, 20 and
30%) and two method of AA formulation (based on total or digestible AA requirement). Four replicates of 6 chicks were fed
dietary treatments from 11 to 49 d of age during two period of grower (11-28 d of age) and finisher (28-49 d of age). Feed
intake and weight gain of each experimental unit was measured at 28 and 49 d of age and then feed conversion ratio was
calculated. At 28 and 49 d of age, blood sample were taken from wing vein of 2 birds per replicate and then T3 and T4
concentration of the sample were measured. Results show that different levels of rapeseed meal had no significant effect on
feed intake. Diets containing 20 or 30 % rapeseed meal had highest and lowest weight gain, respectively, during the grower
and finisher period. Method of formulation of AA requirements had significant effect on weight gain so that chicks fed diets
formulated on the basis of digestible AA had significantly higher weight gain. Feed conversion ratios were affected by both
different levels of rapeseed meal and method of diet formulation. Feed conversion ratios were increased by 30 % rapeseed
meal, whereas 20% rapeseed meal significantly lowered it. Formulation of diets on the basis of digestible AA also decreased
feed conversion ratios. Results obtained in our study suggest the inclusion of 20% rapeseed meal and diet formulation based
on digestible AA when rapeseed meal are used in the broilers diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rapeseed meal
  • Total amino acid
  • Digestible amino acid
  • Performance
  • Broiler
CAPTCHA Image