تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

چکیده

در این تحقیق اثرات سطوح مختلف سیر برعملکرد و پاس خ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی جنس نر و ماده مورد مطالعه قرار گرف ت . تعداد 384
قطعه جوجه گوشت ی نژاد آرین از سن یک روزگ ی به دو گروه نر و ماده تقسیم شدند و هر گروه چهار جیرة مختلف حاوی سیر شامل : صفر درصد (
0 درصد قرص سیر را از سن 3 تا 42 روزگی دریافت نمودند. طرح آماری به روش فاکتوریل / 0 درصد قرص سیر ، 05 / 0 درصد پودر سیر ، 1 / کنترل )، 1
از تست SRBC 2 با دو فاکتور جنس و چهار سطح سیر با 4 تکرار و هر تکرار با 12 مشاهده انجام گرفت . برای اندازه گیری تیتر آنتی ×4
هماگلوتیناسیون مستقیم و برای تیتر آنتی نیوکاسل از تست هموگلوتیناسیون ممانعتی استفاده شد. بورس فابرسیو س و طحال پس از کشتا ر جوجه ها در
و آنتی نیوکاسل و وزن های بورس و طحال در تیمارهای مختلف و در دو جنس نر و SRBC 42 روزگی، جدا و توزین شد. نتایج حاصل از تیترها ی آنتی
ماده تفاوت معنی داری در مقایسه با گروه شاهد نشان نداند . در بررسی عملکرد جوجه ها، وزن بدن ، درجه رشد ، ضریب تبدیل غذایی و میزان مصرف غذا
در تیمارهای آزمایش ی در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نشان ندادند. البته میزان مصرف غذا ، افزایش وزن بدن و درجه رشد درگروه دریافت
0 درصد پودر سیر درمقایسه با گروه دریافت کننده قرص سیر، روند افزایشی نشان دادند. نتایج ارزیابی ایمنی نشان داد که استفاده از مقادیر / کننده ی 1
.(P >0/ سیر مصرف شده در این مطالعه اثر معنی داری بر سیستم ایمنی همورال نداشت ( 05

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Garlic on humeral Immune system in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • morteza. Hashemi attar 1
  • gavad Arshami 2
  • hossin Esmail zadeh 1
  • reza Majid Zadeh heravi 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdwosi University of Mashhad
چکیده [English]

In this study, the effects of different levels of garlic on performance and humoral immunity of broiler chicks were
investigated. Three hundred eighty four broiler chicks (Arian) from day one were divided into two groups of male and
female. Animals received four treatments diet including: 0.0% (control), 0.1% garlic Powder, 0.1% garlic tablet and 0.5%
garlic tablet from day 3 to 42 of age. A factorial design of 2 * 4 was applied for two sex and four treatment diets with four
replicates and 12 experimental units. Anti-SRBC titer for direct hem-agglutination assay and for the anti-Newcastle titer the
inhibitory hem-agglutination was used. At 42 days, chicks were slaughtered in order to weigh the bursa-fabricious (RF) and
spleen. The results of anti-SRBC titer, anti- Newcastle and weight of BF and spleen did not differ significantly when
compared to control group. However, feed intake, body weight and growth rate in 0.1 garlic powder in comparison with
garlic tablet showed an increasing trend. The results of immunity tests indicated that the levels of garlic used in this study had
insignificant effects on humeral immune parameters (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Garlic
  • Anti-SRBC
  • Anti-Newcastle
  • Broiler chicks
CAPTCHA Image