اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم دامی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، همدان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ، از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین 28 و 68 هفته نمونه
برداری شد. نیمی از نمونههای هر گله در دمای 6 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل 5 روز تا روز سیام ذخیره سازی
15 تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ، وزن و درصد محتویات تخم مرغ، نسبت زرده به سفیده، درصد ماده خشک زرده و سفیده،
کیفیت سفیده و زرده اندازهگیری شدند. وزن تخم مرغ، سفیده و پوسته، درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن 68 هفته و درصد سفیده
و پوسته برای مرغان 28 هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد
سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایش
معنی دار ماده خشک سفیده شد. اگر چه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را
سفیده نداشت، اما pH کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن، دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنیداری کمتر بود. سن مرغ اثری بر
گردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن، دما و مدت نگهداری کم تر به صورت pH دمای و زمان نگهداری بیشتر باعث افزایش معنیدار
معنیداری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگر چه ذخیره سازی، کیفیت تخم مرغ را کاهش میدهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of storage condition and hen age on egg quality parameters

نویسندگان [English]

 • ُseyd ali Hossieni Siyar 1
 • ali asgar Saki 1
 • Mohammad Mahdi Tabatabai 2
 • hasan ali Aliarabi 1
 • Ahmad Ahmadi 3
 • narges Ashori 1
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran.
3 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Bu Ali Sina University, Hamadan, Hamadan, Iran
چکیده [English]

To determine the effect of hen age and storage condition on egg quality, fresh eggs were sampled from two commercial
flocks of White Leghorn hens at 28 and 68 weeks of age. Half of sampled eggs from each flock were stored at 6°C and the
other half was stored at room temperature. Fifteen eggs were randomly sampled from each treatment following collection and
at 5-day intervals to 30 days of storage. Measurements were made of egg and egg component weight (W) and percentage (P),
yolk: albumen ratio, yolk and albumen dry matter albumen quality and height and yolk index. Egg, albumen and shell W,
yolk P and yolk: albumen ratio were significantly higher for 68 wk but albumen and shell P were higher than 28 wk. Increase
in temperature and storage time decreased egg and albumen W and albumen P, increased yolk and shell P and yolk: albumen
ratio significantly. Albumen DM was lower for 68 wk, lower temperature and shorter storage time. However hen age had no
effect on yolk DM, higher temperature and longer storage time decreased it. Albumen height and HU were significantly
lower for 68 wk, higher temperature and longer storage time. Hen age did not affected albumen pH but it was affected by
temperature and storage time. Yolk height and yolk index were higher for 28 wk age, lower temperature and lower for longer
storage time. Overall results showed that however longer storage time decreased egg quality, still it was acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egg quality
 • Hen age
 • Storage temperature
 • Storage time
 • Yolk and albumen dry matter 1 -
CAPTCHA Image