اثر کنجاله پالم مکمل شده با آنزیم بتا ماناناز بر روی عملکرد و جمعیت لاکتو باسیل های سکوم جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله پالم مکمل شده با آنزیم بر عملکرد جوجه های گوشتی و جمعیت باکتری های مفید دستگاه گوارش
با استفاده از تعداد 240 قطعه جوجه یک روزه گوشتی نر از سویه تجاری لهمان انجام گرفت . پرندگان در 20 واحد آزمایشی قرار گرفتند وداد ه ه ا در یک
2 به علاوه جیره شاهد تجزیه و تحلی ل آماری شدند . دو سطح کنجاله پالم مورد استفاده 5 و 10 درصد کل جیره و دو X طرح کاملا تصادفی به صورت 2
0 درصد کل جیره و تیمار شاهد بدون کنجاله پالم و آنزیم بود . به هر یک از 5 تیمار آزمایشی 4 تکرار 12 / 0 و 07 / سطح آنزیم مورد استفاده 035
جوجه ای اختصاص یافت . جیره ها از 0 تا 42 روزگی به جوجه های گوشتی تغذیه شدند . مصرف خوراک، افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و جمعیت
باکتری های لاکتوباسیلوسی اندازه گیری شدند . مصرف خوراک در 0تا 21 روزگی و 22 تا 42 روزگی و ضریب تبدیل غذایی در 0 تا 21 روزگی تحت تأثیر
سطح کنجاله پالم قرار گرفت، ولی ت أثیر معنی داری بر سایر فراسنجه های اندازه گیری شده در دوره های دیگر نداشت . سطوح مختلف آنزیم نیز در
دوره های آغازین و رشد وکل دوره ت أثیر معنی داری بر مصرف خوراک، اضافه وزن، ضریب تبدیل غذایی و جمعیت لاکتوباسیل ه ای روده کور در 42
روزگی نداشت . نتایج این آزمایش نشان داد که تفاوت معنی داری بین فراسنجه های عملکرد تیمارهای حاوی کنجاله پالم و آنزیم با شاهد در 0 تا 42
روزگی وجود نداشت . با این وجود میانگین جمعیت باکتر ی های لاکتوباسیلوسی در 42 روزگی حاکی از افزایش غیر معنی دار آنها در جیره ه ای حاوی
کنجاله پالم و آنزیم بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of palm kernel meal supplemented diet with/without by betamannase on performance and lactic acid bacteria population of ceca in broilers

نویسندگان [English]

  • reza Vakili
  • seyd mohsen Alavi
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

An experiment with 240 one-day-old Lohman male broilers was conducted to investigate the effects of different levels of
palm kernel meal supplemented diet with/without enzyme on performance and lactic acid bacteria population of ceca. Birds
were distributed in 20 experimental units and data were analyzed in a complete randomized design with 2x2
arrangement plus a control diet.The levels of palm kernel meal were 5% and 10% of diet and levels of enzyme were
%0.035 and %0.07. Four replicate of 12 birds were assigned to each dietary treatment. Diets were fed to broilers from
0 to 42 days of age. Feed intake, body weight gain, feed conversion ratio and lactic acid bacteria population in ceca were
measured in this trial. Feed intake during 0 to 21 and 22 to 42 days of age and feed conversion ratio during 0 to 21 days
of age were affected by level of palm kernel meal. But palm kernel meal had no significant effect on other measured
parameters. Different levels of enzyme had no significant effect on feed intake, body weight gain, feed conversion ratio
during 0-42 days of age and lactic acid bacteria population of ceca measured at 42-day-old. The results of this experiment
showed that there was no significant difference between performance parameters treatments contains palm kernel meal
plus enzyme and control treatment during 0 to 42 days. However the mean of lactic acid bacteria population of ceca
at 42-day-old birds indicated a non significant increased in population of diets contains palm kernel meal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler
  • Palm kernel meal
  • Betamananase
  • Performance
  • Lactic acid bacteria
CAPTCHA Image