بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش رقابتی PCR

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشـاورزی، دانشـگاه فردوسـی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه گاوهای شیری هلشتاین ایران بود .
بدین منظور 6 راس گاو شیرده هلشتاین در طول مدت 5 تا 56 روز پس از زایش انتخاب شدند . جیره های مورد استفاده محتوی کنجاله سویا (تعد ا: 3
رأس) و کنجاله کلز ا (تعدا: 3 رأس ) بودند. گاو ها در جایگاه های بسته در طول مدت اعمال جیره نگهداری و خوراک به صورت کاملا مخلوط روزی 2 بار
رقابتی استفاده گردید . قطعه استاندارد در PCR به آنها داده شد . به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ های بی هوازی تحت تیمارهای تغذیه ای از روش
انجام و PCR رقابتی از ژنوم فاژ لامبدا سنتز گردید و تکثیر همزمان با راندمان یکسان این قطعه با قطعه کنترل استاندارد در یک واکنش PCR واکنش
مورد ارزیابی قرار گرفت . از شدت نسبی باندهای قطعه الگو و کنترل استاندارد به منظور بررسی کمی جمعیت قارچ ه ای بی هوازی شکمبه تحت
در قالب یک طرح کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت ند. نتایج این GLM با روش SAS جیره های مختلف استفاده گردید . داده های حاصل با نرم افزار
±1/ مطالعه نشان داد جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه احتمالا تغییرات معنی داری را در اثر جایگزینی کنجاله کلز ا با کنجاله سویا (به ترتیب 87
34 ، واحد اختیاری ) نشان ندادند. / 35/12 و 79

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of diets containing soybean meal or canola meal on anaerobic fungal population in rumen using quantitative competitive PCR.

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Nassiry 1
  • Reza Valizadeh 2
  • Mohsen Danesh Mesgaran 2
  • Alireza Heravi 3
  • Mohammad Hadi Sekhavati 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the effect of substitution of soybean meal with canola meal and measure its effects on
rumen anaerobic fungal population in lactation Iranian of Holstein cows. From d 5 to 56 postpartum, cows were fed diets that
were isoenergetic containing soybean meal (SBM; n = 3) or canola meal (CM; n = 3). Cows were housed in tie stalls and fed
TMR two times a day. Competitive PCR technique was used to evaluate quantitative difference of anaerobic fungal
population within the rumen under the dietary groups. Universal primers were used to amplify a specific region of the rRNA
locus from anaerobic rumen fungi. Standard control DNA was constructed for use in the competitive PCR and was shown to
amplify under the same reaction condition and with the same amplification efficiency as the target DNA. The relative
intensities of PCR products were used to compare variety of fungal population under fed treatments. The signal intensity was
quantified by ImageJ 1.29x and expressed in arbitrary units. The data was analyzed using the GLM procedure of SAS for a
completely randomized design. The rumen fungal population was not impacted by diet but numerically was decreased in the
CM compare with the SBM diet (34.79 and 35.12 ± 1.87 arbitrary units, respectively). The results of this study demonstrated
that substituting soybean meal with canola meal in the early lactation cows had no apparent effect on the fungal population..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Canola meal
  • Soybean meal
  • Rumen anaerobic fungi
  • QC-PCR
CAPTCHA Image