مقایسه تأثیر دانه کتان و گلرنگ بر ترکیب اسیدهای چرب زرده تخم مرغ و پاسخ تیتر آنتی بادی مرغان تخم گذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این آزمایش به منظور تع یین اثر سطوح مختلف دانه های گلرنگ و کتان، بر تیتر آنتی بادی، کلسترول خون و زرده، ترکیب اسیدهای چرب زرده و ن سبت
در قالب طرح کاملاً تصادفی، با 7 نوع جیره W– اسیدهای چرب امگا - 6 به امگا - 3 زرده تخم مرغ با 168 قطعه مرغ تخم گذار سویه های-لاین 36
7 و 10 درصد دانه گلرنگ ، غذایی در 3 تکرار ب ه مدت 12 هفته اجرا شد. مرغان با جیره های غذایی شامل جیره پایه فاقد دانه گلرنگ و کتان، سطوح 4
7 و 10 درصد دانه کتان تغذیه شدند. مشاهدات نشان داد که تیتر آنتی بادی، سطح کلسترول خون و تخم مرغ تحت تأثیر سطوح مختلف ، یا سطوح 4
دانه گلرنگ و کتان قرار نگرفت . سطوح مختلف دانه گلرنگ و کتان بر درصد اسیدهای چرب اشباع (مریستات، پالمیتات و استئ ارات)، امگ ا- 7
( پالمیتولئات)، امگا- 9 (اولئات) و امگ ا- 3 بلندزنجیر (ایکوزاپنتانوات و دوکوزاهگزانوات ) تأثیری نداشت . در مرغان تغذیه شده با دانه گلرنگ وکتان ، درصد
اسید لینولئیک زرده نسبت به شاهد به ترتیب روند افزایشی و کاهشی داشت . درصد اسید لینولنیک زرده در تیمار کتان به طور معنی داری افزایش یافت .
نسبت اسیدهای چرب امگا - 6 به امگا - 3 زرده تخم مرغ گروه های تغذیه شده با دانه کتان روند کاهشی و در تیمارهای دانه گلرنگ روند افزایشی داشت .
به طور کلی، مکمل نمودن دانه کتان و گلرنگ در جیره مرغان تخم گذار می تواند باعث افزایش اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ش ود
همچنین مجموع اسیدهای چرب امگا- 3 و نسبت اسیدهای چرب امگا- 6 به امگا- 3 زرده در تیمارهای کتان به ترتیب افزایش و کاهش یافتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of linseed and safflower seed on modifying yolk fatty acids content and antibody titter of laying hens

نویسندگان [English]

 • seyyed javad Hosseini-vashan 1
 • Nazar Afzali 1
 • mohammad Malekaneh 2
 • mohammad ali Nasseri 2
 • ali Ressani 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

One-hundred-sixty-eight 28-wk-old Hy-line layers (W-36) were used to evaluate the effect of different levels of linseed (LS)
and safflower seed (SS) on antibody titter, blood and yolk cholesterol, yolk fatty acid content and the ratio of omega-6/
omega-3. Hens were randomly assaigned in a compeletly randomised design each 3 replicates of 8 hens. They were fed diets
contained 0, 4, 7 and 10% LS or SS for 12 wks. As a result, antibody titter, mean yolk and blood cholesterol content were not
affected by dietary treatments. Dietary linseed or safflower seed did not significantly affect saturated fatty acids (meristat,
palemitat and stearat), ω-7 (palemitoleat) and ω-9 (oleat), arachidonat and long chain omega-3 polyunsaturated fatty acids
(eicosapentanoeic and docosahexaenoic acid) in egg yolk. The linoleic acid in yolk was reduced when LS was included in
diet, whereas they were significantly increased when fed diets contained SS. The yolk linolenic acid was increased linearly as
the level of LS increased from 0 to 10%, but not affected by SS treatment. Although yolk ω -6/ ω -3 ratio content increased to
21.87 when 10% SS diet was fed, but it reduced from 1.86 in those fed 10% LS diet. It seems that inclusion of SS and LS in
laying hen dits can increase the polyunsaturated fatty acid; however, the inclusion LS in laying hen dits increase and decrease
the yolk sum of ω -3 fatty acids and the yolk ratio of ω -6/ ω -3 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Linseed
 • Safflower
 • Antibody titter
 • Layer
 • Egg yolk
 • Omega-3 and Omega-6 fatty acids
CAPTCHA Image