فزایش مقاومت ماهی زینتی تایگر بارب Capoeta tetrazona به استرس های فیزیکو شیمیایی محیطی آب توسط مکمل پودر گاماروسCapoeta tetrazona

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

و 75 درصد ، این تحقیق با هدف افزایش مقاومت ماهی تایگر بارب به استرس های محیطی از طریق تغذیه با مکمل گاماروس دریایی درسه سطح 25
در مقاسیه با غذای تجاری و با سه تکرار به مدت 60 روز انجام پذیرفت . ماهیانبا غذای تجاری ماهی قزل آلا به همراه مکمل گاماروس در چهار تیمار
که عبارت بودند از : غذای کنسانتره تج اری (به عنوان شاهد )، مخلوط 25 درصد پودر گاماروس دریایی و 75 درصد غذای تجاری، مخلوط 50 درصد پودر
گاماروس دریایی و 50 درصد غذای تجاری ومخلوط 75 درصد پودر گاماروس دریایی و 25 درصد غذای تجاری تغذیه شدند . در پایان آزمایش ماهیان
دمای پایین ( 15 درجه سانتی گراد ) و ،(pH 3/ تغذیه شده با 25 درصد مکمل پودر گا ماروس دریایی و 75 درصد غذای تجاری در مواجه با شوک های ( 8
کمبود اکسیژن ، دارای بازماندگی بالاتر معنی داری در مقایسه با سایر گرو هها بودند. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از 25 درصد مکمل پودر
قزل آلا برای تولید ماهیان زینتی تایگربارب مقاوم و با کیفیت توصیه م یشود. SFT گاماروس دریایی به همراه غذای کنسانتره 00

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the resistance to physicochemical environmental stress in ornamental Tiger barb (Capoeta tetrazona) by feeding supplementary Gammarus powder

نویسندگان [English]

  • hamed Mohammady Azarm
  • abdul mohammad Abedian Kenari
Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

This experiment was conducted to increase the resistance of tiger barb (Capoeta tetrazona ) against environmental stress by
feeding brackish water Gammarus sp. Powder as supplementary diet in three levels (25%, 50% and 75%) and three replicates
pe group compared to control group for 60 days. fishes was fed with 4 diet treatment containea of: 100% artificial diet
(control group), 25% brakish water gammarus and 75% artificial diet, 50% brakish water gammarus and 50% artificial diet
and 75% brackish water gammarus and 25% artifical diet. At the end of experiment, the group that was fed with 25%
brackish water gammarus powder and 75% artificial food in exposed to pH=3/8, temperature=15c and deficiency of oxygen
hat a significant higher for survival than other groups. At the results obtained, it can be suggested that using of 25% brackish
water Gammarus powder with artificial diet SFT00 for rainbow trout is suitable for production of highly quality ornamental
tiger fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tiger barb
  • Brackish water gammarus
  • Carotenoid
  • Stress
CAPTCHA Image