بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثرات ت زریقی شیردانی نشاسته گندم، نشاسته گندم یا روغن تخم پنبه همراه با کازئین از سه راس بز شیری سانن چند شکم
167 روز که در ناحیه شیردان کانولا گذاری شده بودند، انجام ± 1 کیلوگرم و 4 /5 ± 0/ زایش با میانگین تولید شیر و روزهای شیردهی به ترتیب 22
گردید. بزها با جیره پایه حاوی 40 درصد یونجه خشک و 60 درصد کنسانتره بصورت آزاد تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1) تزریق 100 گرم
نشاسته گندم ؛ 2) تزریق 100 گرم نشاسته گندم و 50 گرم کازئین ؛ 3) تزریق 45 گرم روغن تخم پنبه و 50 گرم کازئین بود. نتایج نشان داد که تزریق
تولید شیر روزانه، درصد و تولید پروتئین کل، مواد جامد کل،کازئین و ( P < 0/ توام نشاسته و روغن تخم پنبه با کازئین باعث افزایش معنی دار ( 05
پروتئین حقیقی شیر شد ولی درصد و تولید لاکتوز، نیتروژن غیر پروتئینی و پروتئین آب پنیر شیر تحت تاثیر مواد تزریق شده قرار نگرفتند . تزریق
داد. مصرف ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی ، ( P < 0/ نشاسته با کازئین، درصد چربی شیر را کاهش معنی دار ( 05
فیبر نامحلول در شوینده اسیدی ، قابلیت هضم ماده خشک ، ماده آلی ، پروتئین خام ، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی و
شکمبه، غلظت آمونیاکی شکمبه و pH عصاره اتری در کل دستگاه گوارش بین تیمارها اختلاف معنی دار نداشت. تزریق مواد به شیردان اثری روی
گلوکز، نیتروژن اوره ای و تری گلیسرید پلاسما نداشتند . به طور کلی می توان نتیجه گرفت که استفاده از کازئین در حضور نشاسته و چربی در بعد از
شکمبه اثر مثبت روی عملکرد شیردهی مخصوصا تولید شیر و پروتئین شیر داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects abomasal infusion of starch or cottonseed oil with casein on performance of lactating Sannen goats

نویسندگان [English]

  • Moslem Bashtani 1
  • abbas ali Naserian 2
  • reza Valizadeh 2
1 Animal and Poultry Nutrition Department, Faculty of Agricultural and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.
2 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Three multiparoys lactating sannen dairy goats in midlactation with mean milk production and DIM pf 1.5 ±0.22 kg and
167±4 days were used to determine effects of the abomasal infusion wheat starch, wheat starch or cottonseed oil with casein
on performance of sannen dairy goats. Goats were fed ad libitum with basal diet include, 40% hay alfalfa and 60%
concentrate. Treatments were abomasal infusion of 1 wheat starch (100g/d), 2 wheat starch and casein (100 g/d and 50 g/d
respectively) and 3 cottonseed oil and casein (45 g/d and 50 g/d). Infusion of starch of cottonseed oil with casein increased
milk yield, percentage and yield lactose, NPN, and whey protein were not affected by treatments. Infusion of wheat starch
with casein decreased milk fat concentration. Intake of DM, OM, CP, NDF, ADF and EE in total tract were not different
among treatments. No effect on ruminal pH, rumen ammonia concentration and glucose, blood urea nitrogen and triglyceride
of plasma were absorved. In general, it is concluded using of casein with starch and oil in postruminal had positive effect on
milk yield and milk protein

کلیدواژه‌ها [English]

  • Casein
  • Starch
  • Cottonseed oil
  • Saanen goat
CAPTCHA Image