اثر سطوح مختلف منگنز و روی بر خاکستر پوسته، واحدهاو، تلفات و تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این آزمایش جهت بررسی اثر منگنز در چهار سطح )30 ، 60 ,90 و 120( میلی گرم بر کیلوگرم و روی در چهار سطح )50 ، 100 ,150 و 200( میلی‏گرم برکیلوگرم ماده خشک خوراک مصرفی بر صفاتی همچون خاکستر پوسته، واحد‌ها و تلفات و پوسته تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار انجام شد. آزمایش در یک طرح کاملاً تصادفی در چارچوب فاکتوریل 4×4 که جمعاً 16 تیمار آزمایشی را تشکیل دادند انجام گرفت. 320 قطعه مرغ تخمگذار سفید از سویه‏های لاین 36 Wدر سن 28 هفتگی مورد استفاده قرار گرفتند که به 64 واحد آزمایشی تقسیم شدند. به‌طوری‌که هر واحد آزمایشی شامل 5 قطعه مرغ بوده و هر تیمار 4 تکرار داشت, مدت آزمایش 90 روز بود و در پایان آزمایش مرغ‌ها در سن 40 هفتگی بودند. نتایج نشان داد که منگنز و روی بصورت متقابل و یا جداگانه بر روی واحدهاو تلفات اثر معنی داری نداشتند ولی بر روی خاکستر پوسته و پوسته‌های با نقاط شفاف درسطح یک درصد اثر معنی‏داری داشتند همچنین سن مرغ‌ها بر روی واحد‌هاو خاکستر پوسته درسطح یک درصد اثر معنی‏داری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Levels of Manganese and Zinc on Shells with Translucent Areas, Haugh Unit, Mortality, Percentage of Ash in Eggshell and Composition of Eggshell in Laying Hens

نویسندگان [English]

  • Akbar Zamani 1
  • Hamid Rahmani 1
  • Javad Pourreza 2
1 Isfahan University of Technology
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This experiment was carried out to study the effect of manganese in four levels (30, 60, 90 and 120 mg/kg) and zinc in four
levels (50, 100, 150 and 200 mg/kg) on shells with translucent areas, Haugh unit, mortality, percentage of ash in eggshell and
composition of eggshell in laying hens, in a completely randomized design and in a 4×4 (16 treatment) factorial arrangement,
three hundred and twenty (320) white leghorn laying hens, strain Hy-Line W36 and 28 weeks old were divided in to 64
replicate, five hens per replicate. The experimental period lasted 90 day until hens were 40 weeks of age. The result indicated
that manganese and zinc in combination and alone had not a significant effect on mortality and Haugh unit but had a
significant effect on percentage of ash in eggshell and shells with translucent areas (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manganese
  • Zinc
  • Hough Unit
  • Ash
  • Egg Shell
CAPTCHA Image