تأثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون‌های بومی در سنین 3- 8 هفتگی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کلبیر

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 گروه انگل شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

آزمایشی به منظور ارزیابی چهارسطح ضایعات ماکارونی شامل سطوح: صفر ، 10 ، 20 و 30 درصد ضایعات ماکارونی روی عملکرد جوجه بوقلمون‌های بومی از 3 تا 8 هفتگی با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با 120 قطعه جوجه بوقلمون بومی در سه تکرار و 12 واحد آزمایشی انجام گرفت. در طول آزمایش (3 تا 8 هفتگی) جوجه بوقلمون‌ها به‌طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. مصرف خوراک و افزایش وزن به‌صورت هفتگی اندازه‌گیری شده و ضریب تبدیل غذایی محاسبه گردید. مصرف خوراک در کل دوره در بین تیمار‌های مختلف معنی دار نبود ولی تیمار دارای 20 درصد ضایعات ماکارونی بیشترین مصرف خوراک (91/2072 گرم) را داشت. افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در بین تیمار‌های مختلف به‌طور معنی داری متفاوت بود (05/0›P)، به‌طوری‌که جیره غذایی دارای 20 درصد ضایعات ماکارونی بیشترین افزایش وزن ( 47/926 گرم) و کمترین ضریب تبدیل غذایی (237/2) را داشت. نتایج این آزمایش نشان داد که سطح 20 درصد ضایعات ماکارونی در جیره بوقلمون‌های بومی در سنین 3 تا 8 هفتگی دارای بهترین عملکرد و کمترین هزینه خوراک به ازای یک کیلوگرم افزایش وزن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of macaroni waste on performance of native turkeys in 3-8 week age

نویسندگان [English]

  • Hassan Fathi 1
  • Gholamali Moghaddam 2
  • Ahmad Nematollahi 3
  • Abdolmansoor Tahmasbi 4
1 Islamic Azad University, Kaleybar Branch
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Parasitology, Faculty of Agriculture, Tabriz University, Tabriz, Iran
4 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One experiment was conducted in order to evaluate four levels of macaroni waste including: 0, 10, 20 and 30 percentage in
growing turkey feed in a completely randomized design (CRD) with 120 local turkey including 3 replicates in 12 pens.
During the experiment (3-8 weeks), turkeys received feed and water of free access. Weight gain, feed consumption and feed
efficiency were measured weekly. Different levels of macaroni waste had no significant effects on feed consumption, but
level of 20 percentage of macaroni waste had lowest feed consumption (2072.91gram). Weight gain and feed efficiency were
significantly (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local turkey
  • Macaroni waste
  • Performance
CAPTCHA Image