بررسی تنوع ژنتیکی مرغان بومی استان خراسان رضوی با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زابل

2 مؤسسه واکسن و سرم سازی رازی مشهد

3 دانشگاه با هنر کرمان

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

در این تحقیق به رابطه و تنوع ژنتیکی جمعیت مرغان بومی استان خراسان با استفاده از چهار جفت نشانگر ریزماهواره‌ای (MCW5، MCW16، MCW18 و MCW34) پرداخته شد. از این جمعیت 90 نمونه خون گرفته شد و DNA آنها به روش فنول و کلروفورم استخراج شد. جایگاه MCW5 با 6 آلل و جایگاه MCW34 با 4 آلل به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد آلل را نشان دادند که به دنبال آن جایگاه‌های فوق با 293/5 و 138/3 به ترتیب بیشترین و کمترین آلل مؤثر را نشان دادند. بیشترین میزان هتروزیگوسیتی مورد انتظار در جایگاه MCW5 (8157/0) و کمترین آن مربوط به جایگاه MCW34 (6854/0) گزارش شد. میزان تنوع درون جمعیتی در این جمعیت (74/0) گزارش شد که ممکن است ناشی از همخونی پایین در این جمعیت باشد. تمامی جایگاه‌های مورد بررسی در این جمعیت انحراف از تعادل هاردی واینبرگ را نشان دادند. با توجه به نتایج تحقیق حاضر جمعیت مرغ بومی خراسان تنوع ژنتیکی زیادی نشان داد که ناشی از قابلیت زیاد نشانگرهای ریزماهواره در ارزیابی تنوع ژنتیکی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyses of genetic variation in Khorasan indigenous chicken breed by using of microsatellite mark

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nikbakhti 1
  • Hamid Reza Mirzaee 1
  • Majid Afsharian Shandiz 2
  • Mohammad Reza Mohammadabadi 3
  • Davood Ali Saghi 4
1 Zabol university
2 Razi Vaccine Serum Research Institute
3 Shahid Bahonar University of Kerman
4 Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research Center
چکیده [English]

This study investigated genetic variation within indigenous chicken of Khorasan using four microsatellite markers (MCW5,
MCW16, MCW18 and MCW34). 90 blood samples were collected from this population and phenol-chloroform extraction
method was used to isolate the DNA. The highest and the lowest allele number and effective alleles are shown in MCW5 (6
and 5.293) and MCW34 (4 and 3.138), respectively. The expected heterozygosis varied from 0.8157 (MCW5) to 0.6854
(MCW34). The amount of genetic variation within this population was found 0.74 this could be due to low inbreeding in this
population. The Hardy-Weinberg equilibrium (HWE) test showed that all loci deviated from HWE (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic variation
  • Microsatellite marker
  • Indigenous chicken