اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه،

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه و ابقای ظاهری کلسیم، فسفر کل، آهن و روی در جوجه مرغ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 240 قطعه جوجه مرغ گوشتی سویه راس در مدت 28 روز انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح صفر، 250، 500، 750، 1000 و 1250 واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی بود. جیره پایه ذرت- سویا از سن یک الی 28 روزگی استفاده شد. کل فضولات تولید شده از سن 21 روزگی به مدت سه روز به منظور آنالیز اسیدهای آمینه، پروتئین خام، کلسیم، فسفر کل، آهن و روی جمع آوری گردید. در این آزمایش سطوح 250 و500 واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی باعث بهبود معنی‌دار قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه (بجز آلانین، والین و ترئونین) و قابلیت هضم پروتئین نسبت به تیمار شاهد گردید. آنزیم فیتاز تأثیر معنی داری بر ابقای ظاهری کلسیم و فسفر نداشت اما ابقای ظاهری آهن و روی را به طور معنی داری افزایش داد. فیتاز در هیچ یک از سطوح مورد استفاده اثر معنی‌داری بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک از سن 28-1 روزگی نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of microbial phytase on apparent digestibility of crude protein, amino acids, minerals and performance of female broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Ahmad Hassanabadi 1
 • Hasan Nasirimoghadam 2
 • Hasan Kermanshahi 2
 • Mohsen Danesh Mesgaran 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,Mashhad, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effects of microbial phytase on apparent digestibility of crude protein (CP),
amino acids (AA), and apparent retention of calcium (Ca), total phosphorus (tP), iron (Fe) and zinc (Zn) in female broiler
chickens diet. The experiment was designed as a completely randomized design. Each treatment consisted of 4 replicates of
10 broilers in battery cages, for a total of 240 chicks. The birds were fed similar diets containing six levels of microbial
phytase (0, 250, 500, 750, 1000 and 1250 FTU/kg of diet) during 1-28 days of age. Excreta were quantitatively collected
during 21-24 days of age. The excreta stored at -20ºC, freeze-dried and analyzed for AA, Cp, Ca, tP, Fe and Zn. During the
experiment, body weight gain, feed intake, and feed conversion ratio were measured weekly interval basis. 250 and 500 FTU
phytase significantly improved apparent digestibility of CP and AA (except than alanine, valine and threonine) (P0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • phytase
 • digestibility
 • Amino acid
 • Crude protein
 • Minerals
 • Performance
 • Broiler
CAPTCHA Image