اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه آزاد ایلام

چکیده

این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینة متیونین بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی، انجام شد. در این آزمایش از 240 قطعه جوجة گوشتی سویة راس با دو سطح پروتئین (20 و 24 درصد برای دورة آغازین و 18 و 22 درصد برای دورة رشد) و 3 سطح اسید آمینة متیونین (سطح پیشنهادی ک اتالوگ (استاندارد)،‌ سطح 115% پیشنهادی کاتالوگ و سطح 130% پیشنهادی کاتالوگ) استفاده گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل 3×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. جوجه‌ها به مدت 5 هفته (از پایان هفته اول تا پایان هفته ششم)، با جیره‌های یکسان از نظر انرژی، برای دو دورة آغازین (7 تا 21 روزگی) و رشد (22 تا 42 روزگی) تغذیه شدند. دسترسی جوجه‌ها به آب و خوراک در طول دوره به صورت آزاد بود. مصرف غذا و اضافه وزن در پایان هر دوره اندازه‌گیری شد و در پایان دورة آزمایشی از هر قفس دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از توزین و ذبح، وزن لاشه و اجزای لاشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که سطوح بالای پروتئین و مکمل متیونین در دورهای آغازین و رشد و همچنین در کل دوره باعث بهبود در افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی شدند. مصرف غذا تحت تاًثیر سطوح پروتئین و اسید آمینة متیونین در جیره ها قرار نگرفت. مکمل جیره ای متیونین باعث افزایش درصد گوشت سینه و کاهش مقدار چربی محوطة بطنی شد. با کاهش پروتئین جیره چربی محوطة بطنی افزایش یافت. اثرات متقابل بین متیونین و پروتئین در هیچ یک از صفات مورد نظر تفاوت معنی‌داری را نشان نداد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Dietary Methionine and Protein Levels on Growth Performance and Carcass Characteristics of Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • Yahya Mohammadi 1
  • Jalal Yousfi 2
  • Hassan Darmani-kuhi 1
1 Elam university
2 Elam eslamic Azad university
چکیده [English]

This study was aimed to determine the effects of different dietary levels of methionine and protein on the growth
performance and carcass characteristics of broiler chickens. A total of 240 broiler chicks were distributed into a completely
randomized design with a 2 × 3 factorial arrangement. Experimental factors were: two levels of protein (20% or 24% for
starter and 18% or 22% for grower), and three levels of methionine (standard, 115% standard and 130% standard). The
experiment consisted of 6 treatments with four replicates and 10 birds in each replicate. All diets were calculated to be
isocaloric for starter (7 to 21 d) and grower (22 to 42 d) periods. Birds had free access to feed and water throughout the
experimental period. Mean body weight (BW) and feed intake were determined at the end of each period. On days 43 two
birds were randomly selected from each pen and individually weighed and slaughtered. Then, carcass weight and weight of
parts (yield of breast and abdominal fat pat) were determined. The results indicated that excessive levels of methionine and
dietary protein improved weight gain and feed conversion ratio (FCR) at starter, grower and total periods. Feed intake was
not affect by the increase in dietary methionine and protein levels. The increase in dietary methionine and protein levels was
affective in increasing breast meat yield and decreasing abdominal fat pad. There were no interactions between methionine
and protein for BW, FCR or carcass characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methionine
  • Protein
  • Performance Growth
  • Carcass Characteristics
  • Broiler Chickens
CAPTCHA Image