نویسنده = سیما ساور سفلی
عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 513-526

10.22067/ijasr.v11i4.76477

سونیا زکی زاده؛ بهنام صارمی؛ حسین رشید؛ مهناز نجفی؛ سیما ساور سفلی


بررسی ساختار ژنتیکی و روابط فیلوژنی اسب‌های کاسپین، عرب و تالشی

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 223-232

10.22067/ijasr.v1397i1.69408

رضا سید شریفی؛ سجاد بادبرین؛ نعمت هدایت ایوریق؛ سیما ساور سفلی؛ جمال سیف دواتی؛ حسن خمیس آبادی