نویسنده = محمد مهدی شریعتی
بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 478-485

10.22067/ijasr.v7i4.26616

راضیه ساقی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ داوود علی ساقی؛ محمد مهدی شریعتی


برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد و درصد مرگ و میردر بره‌های قره‌گل

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 347-355

10.22067/ijasr.v7i3.34036

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی


برآورد اثر لایه بندی جمعیتی در گله های خویشاوند و آمیخته گاوهای شیری به روش مطالعات ارتباطی کل ژنومی با شبیه سازی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 191-198

10.22067/ijasr.v7i2.32597

مرتضی بیطرف ثانی؛ محمدرضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مهدی شریعتی


بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 96-103

10.22067/ijasr.v7i1.31269

محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مهدی شریعتی