دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1400، صفحه 475-627 
تأثیر استفاده از پروبیوتیک پروتکسین در ماه آخر آبستنی بر ترکیب آغوز و شیر میش‌های لری بختیاری

صفحه 489-498

10.22067/ijasr.2021.38244.0

محمد درعلی بنی؛ فریبا رضائی سرتشنیزی؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ حسین مهربان


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی اثر پرسپترون چند لایه در صحت انتخاب ژن های ریز RNA کرم ابریشم (Bombyx mori)

صفحه 615-627

10.22067/ijasr.2020.38276.0

عاطفه سیددخت؛ جواد رحمانی نیا