دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1400، صفحه 321-474 

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

اثر پودر مومیایی و عصاره علف هیضه بر عملکرد رشد، سامانه ایمنی و ریخت شناسی روده باریک جوجه گوشتی

صفحه 351-368

10.22067/ijasr.v13i3.79474

فائزه احمدزاده؛ سیدجواد حسینی واشان؛ نظر افضلی؛ علی اله رسانی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تولید و بررسی ویژگیهای آنزیم نوترکیب ریبونوکلئاز پانکراس گوسفند

صفحه 429-440

10.22067/ijasr.2020.38319.0

مهسا ضابطیان؛ محمدرضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ شاهرخ قوتی


مقاله پژوهشی

نوترکیبی و انتخاب چند صفتی در پنج والد ژاپنی- شکل کرم ابریشم

صفحه 463-474

10.22067/ijasr.2021.38311.0

معین الدین مواج پور؛ سیدضیاءالدین میر حسینی؛ سید حسین حسینی مقدم؛ شهلا نعمت اللهیان؛ فرجاد رفیعی؛ نوید قوی حسین زاده؛ یوسف خیرخواه