دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

1. طراحی ساختار پروتئینی آنزیم رانپیرناز به عنوان ایمنوتوکسین براساس الگوی ریبونوکلئاز پانکراتیک گاوی با استفاده از مطالعات دینامیک و استاتیک مولکولی

10.22067/ijasr.v12i3.81620

حمید آریان نژاد؛ محمدرضا نصیری؛ علی جوادمنش؛ شاهرخ قوتی؛ حسام دهقانی؛ احمد آسوده


علمی پژوهشی- سایر

3. بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در منطقه تربت حیدریه

10.22067/ijasr.v12i3.75418

مسعود علی پناه؛ ذبیح الله عابدیان؛ عبدالعظیم نصیری؛ فرید سرجمعی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

6. ارزیابی تأثیر متقابل آفلاتوکسین B1 و جاذب‌های سم آلومینوسیلیکاته بر فراسنجه‌های تولیدگاز، تخمیر و هضم شکمبه در شرایط برون‌تنی

10.22067/ijasr.v12i3.75843

محسن مجتهدی؛ محسن دانش مسگران؛ مجید حیاتی آشتیانی؛ سید علیرضا وکیلی؛ سید مرتضی وقار سیدین


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

7. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران با در نظر گرفتن گروه بندی ژنتیکی

10.22067/ijasr.v12i3.76344

یحیی خالقی فرد؛ محمد رکوعی؛ احمد مقیمی اسفند آبادی؛ هادی فرجی آروق


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

8. اثرات عمل‌آوری کنجاله منداب اصلاح شده با پرتو میکروویو بر بهبود ارزش غذایی آن برای نشخوارکنندگان

10.22067/ijasr.v12i3.77304

سیدروح اله ابراهیمی محمودآباد؛ علی نیکخواه؛ علی اصغر صادقی


علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

10. اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و اسیدآلی بر عملکرد، رشد اسکلتی، فعالیت تغذیه، فراسنجه-های خونی و ایمنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

10.22067/ijasr.v12i3.79924

مهدی جمالی؛ فرزاد میرزائی آقجه قشلاق؛ جمال سیف دواتی؛ بهمن نویدشاد؛ رضا سید شریفی؛ رقیه ولی زاده


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

11. تأثیر سطوح تغذیه‌ای مختلف متیونین بر سیستم ایمنی و بیان ژن IFN در جوجه‌های گوشتی

10.22067/ijasr.v12i3.81829

حمیدرضا سیدآبادی؛ خدیجه نصیری؛ زهرا رودباری؛ سید عبداله حسینی؛ ابوالفضل اکبری