اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی

نوع مقاله : علمی پژوهشی- تغذیه طیور

نویسندگان

چکیده

این آزمایش بمنظور بررسی اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی انجام شد. در این پژوهش از سه سطح دانه سویای برشته (0، 8 و 12% از جیره) و دو سطح متیونین (توصیه سویه راس و 10% مازاد بر آن) در قالب طرح کاملاً تصادفی براساس آزمایش فاکتوریل (2×3) با 312 قطعه جوجه نر یکروزه گوشتی در 6 تیمار، 4 تکرار و 13 جوجه در هر تکرار استفاده شد. نتایج نشان داد که دانه سویای برشته باعث کاهش مصرف خوراک، بهبود ضریب تبدیل و افزایش وزن جوجه ها در دوره پایانی و کل دوره شد همچنین سطح 12% آن در بهبود ضریب تبدیل تفاوت معنی داری با سطح 8% نشان داد اما در مصرف خوراک و میانگین افزایش وزن تفاوت دو سطح معنی دار نشد. اثرات متقابل دانه سویای برشته و متیونین بر کاهش مصرف خوراک، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل اثر معنی داری نداشت. سطوح مختلف دانه سویای برشته بر کاهش LDLو کلسترول تاثیر معنی داری داشت و سطح 12% آن در کاهش تری گلیسرید و وزن نسبی لوزالمعده اختلاف معنی داری ایجاد کرد. اثر سطوح متیونین بر مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل و فراسنجه های خونی معنی دار نشد اما10% مکمل متیونین بطور معنی داری وزن نسبی لوزالمعده را کاهش داد اثرات متقابل دانه سویای برشته و متیونین برکاهش LDL و تری گلیسرید و افزایش HDLمعنی دار نبود و سطح 12% دانه سویای برشته با 10% مکمل متیونین، کلسترول و وزن نسبی لوزالمعده را بطور معنی داری کاهش داد. بطور کلی نتایج نشان داد سطح 12% دانه سویا برشته با10% مکمل متیونین باعث بهبود صفات عملکردی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Various Levels of Roasted Fullfat Soybean and Methionine on Performance and Blood Parameter of Male Broiler Chickens

نویسندگان [English]

  • M Teimury
  • Z Vakili
  • S Zaki Zade
  • A Forughi
  • H Rahmani
چکیده [English]

To investigate the effects of different levels of roasted fullfat soybean and methionine on performance of broilers,an experiment was conducted in a completely randomized design on 312day-old male broilers Ross strain with 6 treatments(three levels roasted soybean 0,8,12 and two levels of DL-methionine 100 and 110% Ross(2007)recommendation)and 4 replications(13broilers per replicate).The experimental period was 42 days(starter 0-10, grower11-24, finisher25-42)and diets were provided isocaloric and isonitrogenous. All birds were fed ad libitum. The same management system was adopted for all birds, reared in 24 floor pens in a poultry house. Feed intake, weight gain and FCR were measured at the end of every period. At the end of production period, broilers were weighed; blood samples (5cc) were obtained and slaughtered. The results showed that addition of roasted fullfat soybean to diet had significantly affected weight gain, FCR and feed intake in the finisher period(p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roasted fullfat soybean
  • DL-methionine
  • Blood parameter
  • Performance, Broiler