تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور، یزد، یزد، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتودهی‌شده انجام شد. در این آزمایش تعداد 256 قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفت. طول مدت انجام آزمایش 42 روز بود. آزمایش در قالب طرح‌ کاملاً‌ تصادفی متعادل که تیمار مورد آزمایش، تأثیر جیره غذایی پرتودهی شده در 4 دوز (شامل صفر، 7/6، 7/7 و 7/8 کیلوگری) و در چهار تکرار اجراء گردید. شاخص‌های اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و درصد ماندگاری بود. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، بیشترین تأثیر را بر روی میزان افزایش وزن و میزان مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته‌اند و کمترین تاثیر خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، مربوط به ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش بود. بهترین دوز پرتودهی بـدسـت آمده در این آزمایـش، دوز 7/7 کیلوگری بـود. مقایسه آماری تعداد تلفات نشان داد که گروههای تغذیه شده با خوراکهای پرتودهی شده و گروه شاهد در کل دوره پرورش، معنی‌دار نبود.

عنوان مقاله [English]

Productive Performance of Broiler Chicks Fed Irradiated Diet

نویسندگان [English]

  • golam reza Akbari 1
  • Akbar Moharamy 2
  • Gh Shahhosseini
1 Payame Noor University -Tehran, Tehran, Iran.
2 Payame Noor University - Yazd Branch, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to determine feasibility of Gamma irradiation in broiler chicks’ diet and scrutiny of productive performance of broiler due to gamma irradiated diets. There were 256 broiler chicks (male and female) from Arian strain. Experiment was statistically analyzed using balanced complete randomized design with four factors (including four irradiation doses: 0, 6.7, 7.7 and 8.7 Kilogray) and four replicates in each treatment. The results showed that there were significant (P≤0.05) difference in body weight gain and feed intake between control and irradiated groups. There was no significant (P>0.05) difference in feed conversion ratio (FCR) between irradiated and control groups. Statistical comparison for mortality rate indicated that there was no significant (P>0.05) difference between irradiated and control groups.

CAPTCHA Image