بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد

نوع مقاله : مقالات علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشگاه شیراز

چکیده

به منظور تعیین اثر سطوح مختلف جایگزینی پلت چسبان پروتئینی آمت به جای پودر ماهی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی آزمایشی با 400 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه راس و با 5 نوع جیره غذایی در4 تکرار در قالب یک طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. در این آزمایش پنج سطح آمت شامل صفر (گروه شاهد) ، 5/1، 3، 5/4 و 6 درصد جایگزین پودر ماهی در جیره شاهد گردید. میزان اضافه وزن و مصرف خوراک در سنین 21، 42 و49 روزگی اندازه‌گیری و ضریب تبدیل غذایی محاسبه شد. قابلیت هضم مواد مغذی و انرژی قابل هضم جیره‌ها نیز به روش نمونه گیری از ایلئوم انجام شد. نتایج نشان داد، سطوح 5/4 و 6 درصد آمت به طور معنی دار، باعث کاهش مصرف خوراک شد. (001/0P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assesment of infuence of different levels of Amet pellet protein binder on performance and nutrients digestibility in broilers

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Khorami 1
  • Javad Pourreza 1
  • Abdolhossein Samea 1
  • Mahdi Mohammad Alipour 1
  • Ebrahimi Roghani 2
1 Techniligy Esfahan university
2 Shiraz university
چکیده [English]

Assesment of infuence of different levels of Amet pellet protein binder on performance and nutrients digestibility in broilers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amet pellet protein binder
  • digestibility
  • digestible energy
  • Performance
Assesment of infuence of different levels of Amet pellet protein binder on performance and nutrients digestibility in broilers