دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1398 

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثرات اوره آهسته ‎رهش و ملاس، بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه‌ای و صفات لاشه گوسفندان پرواری

صفحه 273-291

10.22067/ijasr.v11i3.70840

محمدرضا مشایخی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی رضایی


علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تاثیر لیزین و بتائین جیره بر خصوصیات گوشت و استخوان جوجه‌های گوشتی تحت آسیت القایی سرمایی

صفحه 331-340

10.22067/ijasr.v11i3.67255

عباس علیپناه؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ غلامرضا نجفی


علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تجزیه‌ و تحلیل ژنوتیپی ناحیه‌ی کمپلکس اصلی سازگاری بافتی در مرغ‌های بومی ایران

صفحه 365-375

10.22067/ijasr.v11i3.71958

جعفر پیش جنگ آقاجری؛ قدرت اله رحیمی میانجی؛ سید حسن حافظیان؛ محسن قلی زاده؛ قربان الیاسی