تأثیر شکل فیزیکی یونجه و فرآوری دانه جو بر ابقای نیتروژن، فعالیت آنزیم‌های سلولایتیک، فراسنجه‌های خون و جمعیت میکروبی شکمبه در بره‌های پرواری نژاد دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

3 مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گرگان ایران.

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر شکل فیزیکی علوفه یونجه و فرآوری دانه جو بر ابقای نیتروژن، فعالیت آنزیم­های سلولایتیک، فراسنجه­های خون و جمعیت میکروبی شکمبه در بره­های پرواری نژاد دالاق از 30 رأس بره نر 2/1±5/3 ماهه با میانگین وزن1/1±17 کیلوگرم استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور اصلی شامل شکل فیزیکی علوفه (خرد شده در مقابل پلت شده) و فرآوری دانه جو (کامل، آسیاب شده و فلیک شده) که در یک دوره 98 روزه (14روز عادت‌پذیری و 84 روز دوره اصلی) با شش تیمار و پنج تکرار انجام شد. جیره­های آزمایشی از نظر محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند و شامل: 1- یونجه خرد شده با دانه کامل جو، 2- یونجه خرد شده با دانه جو آسیاب شده، 3- یونجه خرد شده با دانه جو فلیک شده، 4- یونجه پلت شده با دانه کامل جو، 5- یونجه پلت با دانه جو آسیاب شده، 6- یونجه پلت با دانه جو فلیک شده، بودند. نمونه‌گیری از مایع شکمبه سه ساعت بعد از خوراک­دهی و خون‌گیری در هفته ماقبل آخر دوره پرواربندی، انجام شد. یونجه پلت در مقایسه با یونجه خرد شده باعث افزایش نیتروژن مصرفی و نیتروژن هضم شده گردید (05/0>P)، امّا بر ابقای نیتروژن تأثیر معنی‌داری نداشت (05/0<P). تیمار جو فلیک منجر به افزایش تعداد کل باکتری­ها و پروتوزوآی شکمبه نسبت به دانه جو کامل و آسیاب شده شد (05/0>P). مقدار گلوکز خون بره­ها به‌طور معنی‌دار در تیمار دریافت‌کننده جو فلیک شده، بیشتر از جو کامل و آسیاب شده و مقدار نیتروژن اوره‌ای خون به‌طور معنی‌دار کمتر بود (05/0>P). به‌طور کلی، علوفه یونجه به‌صورت پلت شده و جو به‌صورت فلیک شده، در جیره گوسفند پرواری به‌دلیل روند افزایشی در هضم نیتروژن، کاهش معنی‌دار در نیتروژن اوره‌ای خون و روند افزایشی در تعداد کل باکتری‌ها و آنزیم‌های میکروکریستالین سلولاز و کربوکسی متیل سلولاز شکمبه سبب بهبود عملکرد شکمبه‌ و در نهایت، موجب تضمین سلامت دام می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Physical Form of Alfalfa and Processing of Barley Grain on Nitrogen Retention, Activity of Cellulolytic Enzyme, Blood Parameters and Rumen Microbial Population in Dalagh Fattening Lambs

نویسندگان [English]

 • Raheleh Rajabi Aliabadi 1
 • Taghi Ghoorchi 2
 • Nourmohammad Torbatinejad 2
 • Abdolhakim Toghdory 2
 • Mokhtar Mohajer 3
 • Reza Tahmasbi 4
1 Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Department of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
3 Gorgan Agricultural Jihad Research Center, Iran
4 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
چکیده [English]

Introduction[1]: The fodder used in animal feed is in the form of silage, crushed and pellets. If used a a pelleted form, the animal will spend less time for eating so the activity and the maintenance requirements will be decrease. Part of the improvement in pellet diet is due to less energy consumption during feeding. In other words, the use of pellet rations reduces the energy consumed by the animal for eating and also increases the availability of vital nutrients and energy (Fluharty et al., 2017). Alfalfa is one of the forage plants that can produce more than two tons of protein per hectare per year. Pelleted alfalfa is a perfect feed for dairy cows, sheep and goats, horses, camels, rabbits and other livestock animals as it improves their performance and production (Fluharty et al., 2017).The activities of ruminal protozoa contribute significantly to the digestion of plant cell wall polymers and their absence from the rumen may have a negative effect on the extent of fiber digestion. Fiber-degrading enzymes include total cellulase activity, carboxymethylcellulase, and microcrystalline cellulase. The activity of these enzymes is in three separate parts of the rumen contents, including tiny particles (microbes attached to the rumen particle), intracellular part (cells that are freely suspended in the liquid part of the ruminal fluid) and extracellular part (enzymes in the liquid part) are measured (Agarwal et al., 2000). The aim of this study was to investigate the effect of alfalfa physical shape and barley grain processing on nitrogen retention, activity of enzyme cellulolytic, blood parameters and rumen microbial population in Dalagh breed fattening lambs.
Materials and Methods: Thirty male lambs with an approximate age of 3.5±1.2 months with an average weight of 17 ± 1.1 kg were used. The experiment was statistically analyzed in the form of a factorial experiment based on a completely randomized design with two factors. The experimental variables include: physical form of forage (chopped vs. pelleted form) and barley grain processing (whole vs. grounded vs. steam flaked). The experiment was performed in the 98 days (14 days of habituation and 84 days of the main course) with 6 treatments and 5 replications. Experimental diets were equal in protein and energy content and includes: 1- Pelleted alfalfa with whole barley grain 2- Pelleted alfalfa with ground barley grain 3- Pelleted alfalfa with flaked barley grain 4- Alfalfa with whole barley grain 5-Alfalfa with ground barley grain 6 -Alfalfa with flaked barley grain. Rumen fluid was sampled on day 84 at 3 hours after feeding and blood samples were taken from the lambs in the penultimate week of the fattening period 3 hours after morning feeding from the cervical vein.
Results and Discussion: Nitrogen consumption and fecal extracted nitrogen in lambs feces were significantly affected by the physical shape of the forage, which nitrogen consumption and fecal nitrogen excretion in lambs fed with pelleted alfalfa compared to chopped alfalfa were increased (P<0.05).  The processing of barley grain didn’t significant effect on apparent nitrogen balance parameters (P>0.05). The total number of rumen bacteria, lactic acid, coliform and rumen protozoa were not affected by the physical form of the forage (P >0.05). However, the number of total bacteria and rumen protozoa in lambs fed with flaked barley grain were higher than milled barley grain and also in milled barley grain were greater than whole barley grain (P<0.05). Activity of carboxymethyl cellulase and microcrystalline cellulase enzymes in intra cellular, extra cellular, solid and total rumen fluids of lambs fed pelleted alfalfa forage and flaked barley was higher than chopped alfalfa, however, there was no significant difference between treatments (P >0.05). The blood glucose of lambs was significantly higher in lambs fed by flaked barley than milled barley and in milled barley was higher than whole barley grain (P<0.05) The blood urea nitrogen of lambs was significantly lower in lambs fed by flaked barley than milled barley and in milled barley was lower than whole barley grain (P<0.05).
Conclusion: The results of our experiment showed that the use of pelleted alfalfa and flaked barley grain in the diet of fattening of lambs due to numerical increasing trend in digested nitrogen, statistical reducing of urea nitrogen and numerical increasing trend in total rumen bacteria and cellulase enzymes activity had the best performance of rumen, which ultimately ensures the health of livestock. For recommendation using pelleted form of forage and flaked barley grain for farmers is required more study to investigate rumen and post rumen digestion rate of nitrogen and also, the cost of processing. While the lamb performance increase compared to the cost of processing, it can be recommended to the farmer to instead of consuming alfalfa and barley grain as a traditional way, use the processed form of them to improve the efficiency of the use of nutrients and increase the performance of the animals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cellulolytic enzymes activity
 • Nitrogen balance
 • Pelleted alfalfa
 • Flaked barley grain
 1. Abbasi, M., Bashtani, M., Foroughi, A., Ganji, F., & Farhangfar, H. (2016). Comparison of flour and pellet concentrate on lactation performance, nutritional behaviors and some blood metabolites in lactating cows. Journal of Animal Science Research, 26(3),162-151. (In Persian).
 2. Agarwal, N., Agarwal, I., Kamra, D. N., & Chaudhary, L. C. (2000). Diurnal variations in the activities of hydrolytic enzymes in different fractions of rumen contents of Murrah buffalo. Journal of Applied Animal Research, 18,73-80. DOI: https://doi.org/10.1080/09712119.2000.9706325
 3. Asadi, M., Toghdory, A., Ghoorchi, T., & Kargar, S. (2018). Effect of physical form of the concentrate and buffer type on the rumen and blood parameters and microbial protein synthesis in fattening Dalagh lamb. Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi), 122,143-158. (In Persian). DOI: https://doi.org/10.22069/ejrr.2018.14976.1632
 4. Babaei, M., Chashnidel, Y., & Dirande, A. (2015). Effect of cobalt and barley grain processing on yield, nutrient digestibility and ruminal and blood parameters in fattening stages. Journal of Animal Science Research, 1-13. (In Persian). DOI: https://doi.org/20.1001.1.22520872.1395.5.1.1.1
 5. Bonhomme, A. (1990). Rumen ciliates: Their metabolism and relationships with bacteria and their hosts. Journal of Animal Feed Science and Technology, 30(3-4):203-266. DOI: https://doi.org/10.1016/0377-8401(90)90016-2
 6. Dehority, B.A. (1984). Evaluation of subsampling and fixation procedures used for counting rumen protozoa. Applied and Environmental Microbiology, 48(1):182-185. DOI: https://doi.org/10.1128/aem.48.1.182-185.1984
 7. Delahoy, J. E., Muller, L. D., Bargo, F., Cassidy, T. W., & Holden, L. A. (2003). Supplemental carbohydrates sources for lactating dairy cows on Journal of Dairy Science, 86:906- 915. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(03)73673-X
 8. Dousti, F., Ghoorchi, T., Sepahvand, A., Dastar, B., & Azarfar, A. (2018). The effect of different levels olive cake in fermentation parameters, enzyme cellulytic and the rumen microbial protein production Lory male Lambs. Irianian Journal of Animal Science Research, 9(4):424-436. (In Persian). DOI: https://doi.org/10.22067/ijasr.v9i4.56420
 9. Fluharty, F. L., Zerby, H. N., Lowe1, G. D., Clevenger, D. D., & Relling, A. E. (2017). Review of Effects of feeding corn silage, pelleted, ensiled, or pelleted and ensiled alfalfa on growth and carcass characteristics of lamb. South African Journal of Animal Science, 47:5-19. DOI:http://dx.doi.org/10.4314/sajas.v47i5.14
 10. Ghoorchi, T., & Seyed Almoosavi, S. M. M. (2018). Ruminant Nutrition Principles. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources Publications, Iran. 310 pp. (In Persian).
 11. Horadagoda, A., Fulkerson, W., Barchia, I., Dobos, R., & Nandra, K. (2008). The effect of grain species, processing and time of feeding on the efficiency of feed utilization and microbial protein synthesis in sheep. Journal of Livestock Science,114:117–126. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.livsci.2007.04.016
 12. Hristov, A. N., McAllister, T. A., & Cheng, K. J. (1999). Effect of diet, digesta processing, freezing and extraction procedure on some polysaccharide degrading activities of ruminal contents. Canadian Journal of Animal Science, 79: 73-81. DOI:https://doi.org/10.4141/A98-056
 13. Jouany, J. P. & Ushida, K. (1999). The role of protozoa in feed digestion. Asian- Australian Journal of Animal Science, 12:113- 128. DOI: https://doi.org/10.5713/ajas.1999.113
 14. Karimizadeh, E., Chaji, M., & Mohammadabadi, T. (2017). The effects of journal physical form of diet on nutrient digestibility. Rumen fermentation, rumination, growth performance and protozoa population of finishing lambs. Journal of Animal Nutrition, 3(2):139-144. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aninu.2017.01.004
 15. Kazemi, F. (2017). The effect of barley replacement with processed corn on growth performance, dry matter digestibility, ruminal and blood parameters, microbial population, microbial protein, cellulase enzyme activity and economic profitability of Afshari lamb. Ph.D Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. (In Persian).
 16. Kiran, D., & Mutsvangwa,T. (2007). Effects of barley grain processing and dietary ruminally degradable protein on urea nitrogen recycling and nitrogen metabolism in growing lambs. Journal of Animal Science, 85:3391–3399. DOI: https://doi.org/10.2527/jas.2007-0081
 17. Leedle, J. A. Z., Barsuhn, I., & Hespell, R. B. (1986). Postprandial trends in estimated ruminal digesta polysaccharides and their relation to changes in bacterial groups and rumen fluid characteristics. Journal of Animal Science, 62:789-803. DOI: https://doi.org/10.2527/jas1986.623789x
 18. Martinez, M.E., Ranilla, M. J., Tejido, M. L., Saro, C.,& Carro, M. D. (2010). Comparison of fermentation of diets of variable composition and microbial populations in the rumen of sheep and rusitec fermenters. ll. Protozoa population and diversity of bacterial communities. Journal of Dairy Science, 93:3699-3712. DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2009-2934
 19. Masumimghodam, M. (2015) Effect of dietary non-fibrous carbohydrate level and barley grain processing on yield, nutrient digestibility and carcass characteristics of fattening lambs. M.Sc. Thesis, Yasuj University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Yasuj, Iran. (In Persian).
 20. Mir Mohammadi, D. (2013). The effect of physical form of feed in diets with and without broiler litter on the performance of fattening lambs. M.Sc. Thesis. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (In Persian).
 21. Miller, J. L. 1959. Modified DNS method for reducing sugars. Analytical Chemistry, 31:426–429. DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ac60147a030
 22. National Research Council. (2007). Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervide and New York Camelids. National Academy of Science, Washington, DC.
 23. Santra, S., & Karim, S. A. (2000). Growth performance of faunated and defaunated Malpura weaner lambs. Journal of Animal Feed Science Technology, 86:251-260.
 24. Sufi Siavash, R., & Janmohammadi, H. (2009). Livestock Nutrition. Translation. Amidi Publications, Tabriz, Iran. (In Persian).
 25. Valizadeh Ghalebeig, A., Ghoorchi, T., & Hasani, S. (2020). Effects of physicochemical processing of wheat grain on ruminal microbial population, biochemical parameters and blood safety in Afshari male lambs. Scientific Research Journal of Animal Environment, 12(3):41-51. (In Persian). DOI: https://doi.org/10.22034/aej.2020.110258
 26. Woodward, A., & Reed, J.D. (1997). Nitrogen metabolism of sheep and goats consuming Acacia brevispica and Sesbania sesban. Journal of Animal Science, 75:1130-1139. DOI: https://doi.org/10.2527/1997.7541130x

 

CAPTCHA Image