اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حسن نصیری مقدم
سردبیر: دکتر رضا ولی زاده
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۳۱۰۶
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۰۰۱
تلفن: +۹۸۵۱۳-۸۸۰۴۶۵۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 139 صفحه 163-178 PDF
تعداد مشاهده : 346 صفحه 179-193 PDF
تعداد مشاهده : 122 صفحه 195-208 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعداد مشاهده : 288 صفحه 237-247 PDF

مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq

وحید تقی زاده; محمدرضا نصیری; مجتبی طهمورث پور; محمدرضا بختیاری زاده; علی جوادمنش
تعداد مشاهده : 207 صفحه 249-262 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تعداد مشاهده : 148 صفحه 287-296 PDF

علمی پژوهشی- سایر