داوران


اسامی داوران نشریه در سال1399

 

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

آگاه، محمد جواد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

اکبری، محمد رضا

دانشگاه شهرکرد

 

انصاری مهیاری، سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

باشتنی، مسلم

دانشگاه بیرجند

 

بحری بیناباج، فاطمه

دانشگاه گنبد کاوس

 

بهلولی قائن، عطیه

دانشگاه پیام نور مشهد

 

بیات کوهسار، جواد

دانشگاه گنبد کاووس

 

بیگی نصیری، محمد تقی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

پاکدل، عباس

پردیس کشاورزی و منابغ طبیعی کرج

 

پیرخضرائیان، زانا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

تأسلی، گلناز

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

 

جعفری، مجید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

جوادمنش، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسینی، سید عبداله

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

حسینی، سید محمد

دانشگاه بیرجند

 

حسینی واشان، سیدجواد

دانشگاه بیرجند

0000-0002-9835-7037

خرمیان طوسی، بابک

دانشگاه فردوسی مشهد

 

خطیب جو، علی

دانشگاه ایلام

0000-0002-9214-8146

خلت آبادی فراهانی، امیر حسین

دانشگاه اراک

 

رضایی پور، وحید

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قائم شهر

 

رضوانی مقدم، پرویز

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-3827-3878

زاهدی فر، مجتبی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی

 

زرقی، حیدر

دانشگاه فردوسی مشهد

 

زکی زاده، سونیا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

ساری،محسن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

ساکی، علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سالاری، سمیه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

سبحانی راد، سعید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سپهری، حشمت

دانشگاه پیام نور

 

سخاوتی، محمد هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سلطانی، مهدی

دانشگاه صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

سیف دواتی، جمال

دانشگاه محقق اردبیلی

 

شریعتی، محمد مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

شریفی، سید داود

دانشگاه تهران

 

شیخلو، محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

شیرزادی، حسن

دانشگاه ایلام

 

صدقی، محمد

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

صفری، رشید

دانشگاه تبریز

 

علی جو، یونس علی

دانشگاه ارومیه

0000-0001-7012-2407

علیزاده، علیرضا

دانشگاه ساوه

 

علیزاده قمصری، امیرحسین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

فروهرمهر، علی

دانشگاه لرستان

 

فلاح راد، امیرهوشنگ

دانشگاه فردوسی مشهد

 

قدمی کوهستانی، مرضیه

شرکت کیمیا آنزیم

 

قربانی، محمدرضا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

کاظمی، محسن

مجتمع آموزش عالی تربت جام

 

لطف اللهیان، هوشنگ

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کشور

 

مجتهدی، محسن

دانشگاه بیرجند

 

مجیدزاده هروی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد آبادی، طاهره

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

محمدآبادی، محمدرضا

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محمد زاده، سعید

دانشگاه لرستان

 

مسلمی پور، فرید

گنبد کاووس

 

مظهری، مژگان

دانشگاه جیرفت

 

موسوی، سید ناصر

دانشگاه آزاد اسلامی ورامین

 

نعمتی، ذبیح اله

دانشگاه تبریز

 

نعیمی پور یونسی، حسین

دانشگاه بیرجند

 

نوبخت، علی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

 

نوروزی ابدال آبادی، محمد

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

هلاکو، غلامعلی

دانشگاه علومی کشاورزی ساری

 

ورمقانی، صیفعلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

 

یلچی، طاهر

دانشگاه محقق اردبیلی

 

اسامی داوران نشریه در سال۱۳۹۸

 

نام داور

وابستگی سازمانی

شناسه ارکید

ابراهیمی، سید هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-0156-0646

اسدی، قربانعلی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

اکبری قرایی، محمد

دانشگاه ایلام

 

آگاه، محمد جواد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

 

آلبوشوکه، سید نادر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

انصاری مهیاری، سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

باقرزاده کاسمانی، فرزاد

دانشگاه زابل

 

بحری بیناباج، فاطمه

دانشگاه گنبد کاووس

 

بهگر، مهدی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

بهلولی قائن، عطیه

دانشگاه پیام نور مشهد

 

بیات کوهسار، جواد

دانشگاه گنبد کاووس

 

بیگی نصیری، محمد تقی

دانشگاه ملاثنی خوزستان

 

پاکدل، عباس

پردیس کشاورزی و منابغ طبیعی کرج

 

تأسلی، گلناز

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرکرد

 

جعفری، روشنک

شرکت جوانه خراسان

 

جعفری، مجید

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 

جهانی، حسین

دانشگاه کرمانشاه

 

جوادمنش، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6016-5905

جوانمرد، آرش

دانشگاه تبریز

 

چاجی، مرتضی

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

حسن آبادی، احمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسنی، سعید

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

حسینی، سید عبداله

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

داشاب، غلامرض

دانشگاه زابل

 

دانشیار، محسن

دانشگاه ارومیه

 

دستار، بهروز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

دقیق کیا، حسین

دانشگاه تبریز

 

دیرنده، عیسی

علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

رحیمی، عطیه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رزاقی، علی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رضایی پور، وحید

آزاد اسلامی- واحد قائم شهر

 

رضائی سرتشنیزی، فریبا

دانشگاه شهرکرد

 

رضوانی، م. رضا

دانشگاه شیراز

 

رکوعی، محمد

دانشگاه زابل

 

رودباری، زهرا

دانشگاه جیرفت

 

روغنی حقیقی فرد، ابراهیم

استاد دانشگاه ازاد واحد داراب فارس

 

زابلی، خلیل

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

زحمتکش، داود

دانشگاه زنجان

 

زرقی، حیدر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-2739-2580

ساری، محسن

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

ساکی، علی اصغر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

سالاری، سمیه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

سپهری، حشمت

دانشگاه پیام نور

 

سخاوتی، محمد هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سلطانی، مهدی

تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 

سیددخت، عاطفه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سیف دواتی، جمال

دانشگاه محقق اردبیلی

 

شادپرور، عبدالاحد

دانشگاه گیلان

 

شاکری، پیروز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

 

شجاعیان، کمال

دانشگاه زابل

 

شریعتی، محمد مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

شمس شرق، محمود

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

شیخلو، محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

صادقی، بلال

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

صدر، ایه سادات

دانشگاه فردوسی مشهد، واحد بین الملل

 

صدقی، محمد

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علی پناه، مسعود

دانشگاه تربت حیدریه

 

علی جو، یونس علی

دانشگاه ارومیه

0000-0001-7012-2407

علی عربی، حسن

دانشگاه بوعلی سینا، همدان

0000-0001-8327-0628

علیایی، مجید

دانشگاه تبریز

 

علیزاده قمصری، امیرحسین

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

 

غضنفری، شکوفه

تهران- پردیس ابوریحان

 

فرهنگ فر، سید همایون

دانشگاه بیرجند

 

قربانی، محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

قربانی، محمدرضا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

قوتی رودسری، شاهرخ

دانشگاه گیلان

 

کاظمی، محسن

مجتمع آموزش عالی تربت جام

 

کهنسال، محمد رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

لطف اللهیان، هوشنگ

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کشور

 

لطفی، مصطفی

 

 

مجیدزاده هروی، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1948-9734

محمدآبادی، طاهره

دانشگاه رامین خوزستان

 

محمدزاده، حمید

دانشگاه تبریز

 

محیطی اصلی، مازیار

دانشگاه گیلان

 

مرعشی، سید حسن

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسلمی پور، فرید

دانشگاه گنبد کاووس

 

مصطفی طهرانی، علی

موسسه علوم تحقیقات علوم دامی کرج

 

میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد

دانشگاه محقق اردبیلی

 

میرقلنج، سیدعلی

دانشگاه ارومیه

 

نصرتی، مریم

دانشگاه علوم و منابع طبیعی گرگان

 

نصیری، خدیجه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نعمتی، محمد حسین

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

 

نوبخت، علی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

 

نوشری، علیرضا

دانشگاه ازاد واحد کرج

 

نوید شاد، بهمن

دانشگاه محقق اردبیلی

 

الهی ترشیزی، مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی گلبهار

 

وطن خواه، محمود

دانشگاه شهر کرد

 

ولی زاده، رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-5912-4898

یاری، مجتبی

دانشگاه ملایر