دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تیر 1389 
تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

10.22067/ijasr.v2i2.4101

جواد بیات کوهسار؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رشید صفری


کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

10.22067/ijasr.v2i2.4106

محمد رضا احسنی؛ محمد رضا محمد آبادی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ مهدی حسنی درخشان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه


تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

10.22067/ijasr.v2i2.4105

وحید مولائی؛ رحیم عصفوری؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ صابر قنبری؛ مهدی نیکمرد


ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

10.22067/ijasr.v2i2.4104

اکبر خالق زادگان؛ سید ضیاالدین میر حسینی؛ سید محمد فرهاد وحیدی؛ سید بنیامین دلیرصفت؛ هادی زارع