مقالات علمی پژوهشی

سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

سید حسن عادلی, محمد جواد ضمیری, ابراهیم روغنی, مجتبی کافی
بازدید: 141

بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد

مجتبی خرمی, جواد پوررضا, عبدالحسین سمیع, مهدی محمدعلی پور, ابراهیم روغنی
بازدید: 116

تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ

روح الله گایکانی, مجتبی زاغری, محمود شیوآزاد
بازدید: 165
بازدید: 202

برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

الهام رضوان نژاد, محمد مرادی شهربابك, حسین مروج, احمد صفی جهانشاهی
بازدید: 150