علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

بازدید: 1

بررسی مکمل کردن ویتامین ث بر عملکرد رشد و سیستم ایمنی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

صیاد سیف زاده, جمال سیف دواتی, حسین عبدی بنمار, عبدالفتاح زیدان محمد سالم, رضا سیدشریفی
بازدید: 0

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

شناسایی کل ریزماهواره ها در ژنوم شترهای دوکوهانه ایرانی با استفاده از داده‌های توالی یابی کل ژنوم

نعمت هدایت ایوریق, ناهیده زارع, رضا سیدشریفی, رضا خلخالی, آزاده بوستان
بازدید: 1