لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد حسن آبادی
 • بهروز دستار
 • حسن نصیری مقدم
 • سمیه سالاری
 • سید همایون فرهنگ فر
 • غلامرضا داشاب
 • محسن ساری
 • محمد امیر کریمی ترشیزی
 • محمد مهدی شریعتی
 • محمدرضا محمدآبادی
 • مسلم باشتنی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان

زینب محمدی, هدایت الله روشنفکر, محمد تقی بیگی نصیری, حمید رجبی معماری
بازدید: 198

اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

داود کریمی, مجتبی طهمورث پور, محمد دادپسند, علی اصغر اسلمی نژاد, مونز ساندو لوند
بازدید: 183