مقالات علمی پژوهشی

برآورد و مقایسه احتیاجات لیزین قابل هضم در جوجه‌های گوشتی راس 308 وکاب 500

مهران مهری, حسن نصیری مقدم, حسن کرمانشاهی, محسن دانش مسگران
بازدید: 284
بازدید: 387
بازدید: 188

بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

محبوبه سموزاد, محمد رضا نصیری, علی اصغر اسلمی نژاد, مجتبی طهمورث پور, محمد دوستی, عبدالجلیل غیادی, شاهرخ قوتی
بازدید: 290

چکیده

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 255