فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

چکیده انگلیسی مبسوط

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 13

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

بررسی کارایی مکمل ورمی هوموس در جیرة بلدرچین ژاپنی

مصعب احمدی, محمد امیر کریمی ترشیزی
بازدید: 24

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

یاسمن شمشیرگران, مجتبی طهمورث پور, حسام دهقانی, محمدرضا نصیری
بازدید: 41

بررسی اثر برخی عوامل جمعیتی بر کیفیت انتخاب ژنومیک در گاوهای هلشتاین ایران

محمد تیموریان, علی اصغر اسلمی نژاد, محمد مهدی شریعتی
بازدید: 31
بازدید: 35
بازدید: 19