فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین

ابوالفضل کیانی, احمد ریاسی, سعید انصاری مهیاری, غلامرضا قربانی, محمد خوروش
بازدید: 75
بازدید: 22

تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی

حسین جانمحمدی, اکبر تقی زاده, پرویز یاسان, جلیل شجاع, علی نیکخواه
بازدید: 1743

اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته

مرضیه قدمی کوهستانی, رضا ولی زاده, عباسعلی ناصریان, سیدهادی ابراهیمی
بازدید: 22

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان

فاطمه امرایی, هدایت اله روشنفکر, جمال فیاضی, محمد بوجارپور
بازدید: 28

مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

صدیقه ملک شاهدهی, سید حسن حافظیان, قدرت رحیمی میانجی, زربخت انصاری پیرسرایی
بازدید: 26

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی
بازدید: 19