فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی

چکیده لاتین

پژوهشهای علوم دامی ایران
بازدید: 20

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS1915، BMS1350، LGB و ILSTS45 در گوسفندان نژاد بلوچی

رضا ولی زاده, محمد رضا نصیری, علی اصغر اسلمی نژاد, غلام داشاب, داوود علی ساقی, مریم قلی زاده
بازدید: 32

ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

مرتضی بی طرف ثانی, علی اصغر اسلمی نژاد, عاطفه سید دخت
بازدید: 35

تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی

حامد سرایی, همایون فرهنگ فر, حسن نعیمی پور
بازدید: 18

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

علمی پژوهشی- فیزیولوژی